Брой 48, юли 2021, сп. „Реторика и комуникации“

Брой 48, юли 2021, сп. „Реторика и комуникации“

Issue 48, July 2021, Rhetoric and Communications Journal

Публична комуникация, политическа комуникация, реторика

Public Communication, Political Communication, Rhetoric

Думи на водещите броя

Editors’ Words

Проф. дн Мариета Ботева – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Prof. Daniela Frumusani, PhDUniversity of Bucharest

Д-р Георги Петков – Институт по реторика и комуникации

Реторика и политическа комуникация

Rhetoric and Political Communication

Emotions in Rhetoric. From Technical to Generalized PathosCarsten Madsen and Marie Lund

Rhetorical Analysis: The Example of Obama’s Speech at Stavros Niarchos Foundation [SNFCC] Magdalini Lamprogeorgou

Политическа комуникация и реторика

Political Communication and Rhetoric

A Political Communication Model of the Inaugural Address Speech of President-Elect Joseph R. Biden – Maya Vassileva

Виртуална политическа комуникация в предизборната кампания за 45-то Народно събрание в България – Иглика Касабова

Публична комуникация и COVID-19

Public Communication and COVID-19

Особености на публичната комуникация във връзка с COVID-19 – Мила Серафимова

За страха от грешката от втори род – Калоян Харалампиев

Публична комуникация, дигитализация и визуализация

Public Communication, Digitalisation and Visualisation

Political Message Delivery and Digitalisation: New Manifestations and Features Boris Stoyanov

Public and Intercultural Communication: Visual and Multimodal Manifestations Erik Hemming

Представяне на книга

Book Review

Новите комуникационни професии. Журналистика. Връзки с обществеността. Реклама. Пътеводител в създаването на дигитално съдържание“ Десислава Антова

Покани за публикации и научна конференция

Call for Papers and Scientific Conference

Call for Papers issue 50, January 2022 – Rhetoric of Otherness – IOW – Paola Giorgi and Andrea Valente

Call for Papers 6th ESTIDIA Conference: Dialogue-shared Experiences across Space and Time: Cross-linguistic and Cross-cultural Practices, 15-17 June, 2022, University of Alicante, Spain

Представяне на авторите

Contributors