Въведение към бр. 8 от 2013 година на сп. „Реторика и комуникации” (думи на редакторите, водещи броя)

Този брой на списанието е пъстър и многоаспектен, така както е неповторима и широкообхватна комуникацията между хората в професионална среда. И все пак, в разнообразието от теми, интерпретации и гледни точки към комуникацията има един доминиращ и обединяващ център – образованието – само по себе си достатъчно пъстро и разнопосочно, за да бъде цялостно обхванато. Като представят конкретни аспекти на комуникацията, статиите на практика отразяват многообразието на образователната реалност. Те разкриват естествения преход от проявленията на комуникацията в училище, към университета, където се подготвят бъдещите педагози, до идеята за университетската библиотека като институция, подкрепяща образованието.

Съдържателните акценти в броя от една страна подчертават силата на комуникацията, без която образованието е немислимо, а от друга ни убеждават, че без добро образование няма как да овладеем майсторството на ефективната комуникация – с администрацията, с учениците, с изследователите или с медиите. Затова и не е случайно, че във фокуса на вниманието е преди всичко профилът на учителя като комуникатор, социалнокомуникативната и междукултурната компетентност и анализа на училищните модели на преподаване.

Многопластовите връзки между комуникация, образование, езици, журналистика, мениджмънт всъщност отвеждат до самите нас и до непрестанните ни опити да се опознаваме и да се себепредставяме в общуването с другите.

Доц. д-р Силвия Цветанска

Доц. д-р Янка Тоцева

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>