Георги Налбантов

Д-р Георги Налбантов е специалист по реторика в публичната комуникация. Защитил е дисертационен труд на тема „Медийната реторика на Луис Инасио Лула да Силва“ в катедра „Реторика“ на Философския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на статии в научни издания в направлението на своята дисертация. Налбантов е активно практикуващ журналист, автор на материали за международни и български медии. Неговият научен интерес и практическият му опит са в обхвата на медийната реторика, изразена в телевизионна, в радио и в интернет среда. Кандидат е за автор в сп. „Реторика и комуникации“.

Ел. поща:  Nalbantov99@gmail.com

Georgi Nalbantov, PhD is a specialist of rhetoric in the public communication. He defended dissertation on the topic of “The media rhetoric of Luiz Inácio Lula da Silva” at “Rhetoric” department at the Faculty of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”. He is the author of articles in scientific editions in the field of the mentioned dissertation. Nalbantov is actively practicing journalist, creator for international and Bulgarian medias. His scientific interests and practical background are in the field of media rhetoric, manifested in TV, radio and Internet environment. He is a candidate for author in “Rhetoric and Communications” journal.
E-mail: Nalbantov99@gmail.com