Гл. ас. Иво Пиперков

Иво Пиперков
Гл. ас. Иво Пиперков

Иво Пиперков е преподавател по информационни технологии във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски”, гл. асистент, инженер, журналист, педагог. Научните му интереси са свърсани с новите технологии в мас медиите, използването на информационните и комуникационните технологии в обучението. Последните му разработки са насочени към използването на социалните мрежи за ПР дейността и проблемите на интерактивността и интерактивната реклама.

Автор е на редица статии свързани с мултимедийното структуране и обединяване на различни средства за представяне на образователна информация. Участва в различни международни и национални образователни проекти.

Ivo Piperkov is a lecturer in information technologies in Faculty of journalism and mass communication, Sofia University “Snt. KL. Ohridski” – senior assistant, engineer, journalist, pedagogue.  New technologies in mass media, using information and communication technologies in education are his scientific interests. His last works are connected with using social media in PR, problems of interactivity and interactive advertising.

Piperkov is author of many articles for multimedia structuring and adding different information resources for education. He takes part in many different international and national educational projects.