Децентрализация и интернационализация на докторантското обучение в Германия по примера на Свободния университет в Берлин

Академична и стратегическа комуникация

Academic and Strategic Communication

 

DOI 10.55206/HJBJ3972

 

Адриана Тонева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: a.toneva@phls.uni-sofia.bg

 

Абстракт: Германия е привлекателна научна дестинация за докторанти и мла­ди учени от Европа и от целия свят. Със своите иновативни изследо­ва­телски постижения страната е на едно от челните места в Европейския съюз. Висшите учебни заведения в страната предлагат широк спектър от спе­ци­алности за млади изследователи като част от тях могат да бъдат изучавани на чужд език. Основните въпроси се отнасят до нормативните разпоредби относно докторантското обучение в Германия на ниво федерална държава и федерални провинции на базата на децентрализираното само­управление, до процедурата за допускане и завършване на докторантура в Свободния уни­верситет Берлин, както и до принципа на интернацио­нализа­ция в същия уни­верситет, които са и темата на статията. В статията е напра­вено про­учване на нормативната база, на стратегически документи относно докто­рантурите. Използваните методи са на контент анализ и вторичен анализ на данни. Направени са изводи и обобщения, които са представени в обобщен вид в таб­лици. Статията има практико-приложен характер, тъй като пред­ставя прак­тики от Германия, които могат да са полезни и в други дър­жави и универси­тети.

Ключови думи: Германия, Свободен университет Берлин, докторантско обуче­­ние, млади изследователи, нормативна база, изследователски пости­жения, децентрализация, интернационализация.

 

Decentralisation and Internationalisation  of Doctoral Еducation in Germany on the Еxample

of the Free University of Berlin

 Adriana Toneva

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

E-mail: a.toneva@phls.uni-sofia.bg

Abstract: Germany is an attractive research destination for PhD students and young scientists from Europe and around the world. With its innovative research achievements, the country ranks among the top in the European Union. The country’s higher education institutions offer a wide range of courses for young researchers, some of which delivered in a foreign language. The main questions concern the regulations on doctoral studies in Germany at the level of the federal state and the constituent states on the basis of decentralised self-government, the procedure for admission to and completion of doctoral studies at the Free Uni­versity of Berlin, and the principle of internationalisation at the same university, which are also the subject of the article. А study of the legal framework, strategic documents on doctoral degree and education is included in the article. The methods used are content analysis and secondary data analysis. Conclusions and generalisations are made and summarised in tables. The article has a practical-applied character as it presents practices from Germany that may be useful in other countries and universities.

Keywords: Germany, Free University Berlin, PhD study, young researchers, regu­latory framework, research achievements, decentralisation, interna­tionali­sation.

прочети цялата статия на PDF: