Доц. д-р Калина Йочева

Калина Йочева е преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Научните ѝ интереси са свързани с педагогическата комуникация, лингвистиката, съвременните образователни технологии, интеркултурното образование и иновативните методи на обучение. Автор е на докторска дисертация на тема „Усвояване на комуникативни стратегии чрез изучаване на вълшебна приказка“ и на повече от 50 научни публикации в България и в чужбина в областта на интеркултурна комуникация и интеркултурни взаимодействия, комуникативните проблеми в съвременното образование, лингвистиката и обучението по български език и литература и др. Участвала е в разработването и изпълнението на повече от 30 международни, национални и университетски проекта.

Имейл: yocheva@abv.bg

Assoc. Prof., Kalina Yocheva, PhD, is a lecturer at “Konstantin Preslavsky” University of Shumen. Kalina’s scientific interests are related to pedagogic communication, linguistics, contemporary technology in education, intercultural education, innovative methods of education. The subject of her PhD dissertation is “Adoption of communicative strategies by studying fairy tales. She has published more than 50 scientific publications in Bulgaria and abroad in the field of intercultural communication and intercultural interaction, communication problems in contemporary education among others, linguistics and Bulgarian language and literature education. She has participated in developing and implementing of more than 30 international, national and university projects.

E-mail: yocheva@abv.bg