Доц. д-р Николина Цветкова

Доц. д-р Николина Цветкова

Николина Цветкова е доцент в в катедра Европеистика“, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя преподава интеркултурна комуникация в бакалавърски и магистърски програми, специализиран английски език, проектна терминология. Научните й интереси са в областите интеркултурна комуникация, интернет комуникация, социални мрежи и приложна лингвистика. Тя е доктор по педагогика (методика на преподаването на английски език) и има дългогодишен опит като преподавател по английски език, обучител на учители и автор на учебници и учебни помагала. Автор е на множество публикации по интерукултурна комуникация, дигитална академична комуникация и приложна лингвистика. Публикува монографията „Английски език за комуникация в институциите на ЕС“ (2018). Автор е на редица статии – създадени самостоятелно и в съавторство – публикувани в престижни издания. Имейл: ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg

Assoc. Prof. Nikolina Tsvetkova, PhD

Nikolina Tsvetkova is an Associate Professor at the European Studies Department, Faculty of Philosophy at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. She currently teaches Intercultural communication, Project Terminology, and ESP to bachelor and master students at Sofia University, Faculty of Philosophy. She holds a PhD in Education (Methodology of teaching English). Her research interests include intercultural communication, Internet communication, social networks and applied linguistics. She has been involved in teaching English and teacher training for more than 25 years now. She has authored course books for teaching English at the primary, lower and upper secondary in Bulgaria as well as a number of research papers, book chapters and a monograph in in the field of intercultural communication, digital academic communication and applied linguistics. Among these are English for Communication at EU Institutions: Theoretical and Practical Aspects (2018) and articles published in prestigious journals.

Email: ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg