Доц. д-р Стефан Серезлиев

stefan-serezliev

Стефан Серезлиев Стефан Серезлиев е доцент в Театралния колеж „Любен Гройс“. Той е доцент по брандинг и интегрирани маркетингови комуникации в Катедрата по журналистика и връзки с обществеността (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”). Докторската му дисертация е върху творческия процес в рекламата, интегрираните маркетингови комуникации и брандинга, тя е защитена към Катедрата на ЮНЕСКО „Връзки с обществеността“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултета по журналистика и масови комуникации в Софийския университет. Той е университетски преподавател и изследовател по визуални комуникации, реклама, и брандинг. Участва в редица национални и международни конференции и проекти в сферата на интеркултурната комуникация, рекламата, връзките с обществеността, брандинга, дизайна и визуалната семиотика. Преподавал е реклама и дизайн в Institut Superieur des Beaux Arts de Sousse, Tunisie, ISBAS (2002-2006), където получава почетен плакет на ISBAS за принос във висшето образование. Д-р Стефан Серезлиев работи в сферата на професионалната практика и образованието по интегрирани маркетингови комуникации, брандинг, реклама, визуални комуникации и дизайн повече от 20 години. Завършил е Националната художествена академия в София, магистърска степен по специалност „Графичен дизайн и плакат“. Имейли: stef_serez@yahoo.fr

Assoc. Prof. Stefan Serezliev, PhD

Stefan Serezliev is an associate professor at the Lyuben Groys Theater College. He is an associate professor of branding and integrated marketing communications at Department of Journalism and Public Relations (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo). He holds a PhD in creative processes in branding, advertising and integrated marketing communications from the UNESCO Chair of “Communication and Public Relations” at the Faculty of Journalism and Mass Communication at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Assoc. Prof. Dr. Stefan Serezliev works in the field of visual communication, advertisement communication, communication design, integrated marketing communications (IMC). Dr. Stefan Serezliev has been working in the field of professional practice and education in integrated marketing communication, branding, advertising, visual communication and design for over 20 years. He was a lecturer in advertising and design at the Institut Superieur des Beaux Arts de Sousse, Tunisia, ISBAS (2002-2006), where he received an ISBAS honorary plaque for his contribution to higher education. He graduated in Graphic Design and Poster (Master Degree – National Academy of Art, Sofia). E-mails: stef_serez@yahoo.fr