Думи на водещите броя

В най-съвременната конферентна зала на най-стария български университет на 24 януари 2013 г. се проведе интердисциплинарна конференция на тема „Шарена ли е медийната комуникация?“. В нея с доклади, презентации и изказвания взеха участие водещи специалисти от Софийския унивеститет „Св. Климент Охридски“ и от Нов Български университет с различен изследователски поглед към общуването във и чрез електронните медии. В програмата на конференцията се отличаваха имената на проф. д.пс.н. Толя Стоицова – специалист в областта на социалната, медийната и политическата психология и на невербалната комуникация, проф. д-р Руси Маринов – изследовател на обществените комуникации, доц. д.ф.н. Иванка Мавродиева – специалист в областта на политическата, деловата и академичната комуникация, както и на комуникацията във виртуална среда, доц. д-р Людмила Кирова – изследовател на компютърно опосредстваната комуникация, проф. д-р Амелия Личева – автор на интердисциплинарни изследвания в областта на културологията и филологията.

В презентациите и докладите бяха представени резултати от изследването на вербални, невербални и аудиовизуални средства, които характеризират съвременната медийна комуникация. Специално внимание беше отделено на факторите, които влияят върху комуникативния процес. Убедително беше показано как темата и аудиторията/публиката, към която е насочено посланието, определят избора на средства за постигане на успешна комуникация.

Отбелязани бяха промените, настъпили в езика и изразните средства на „традиционните“ електронни медии, както и иновативните тенденции в комуникацията чрез социалните медии. Обект на коментари беше осезаемото налагане на визуалното наред с вербалното при отправянето на послания чрез медиите. Дискутирана беше засилващата се тенденция към създаване на мултимодални и интерактивни медийни продукти. Синкретизъм на изразните средства води до налагане на нови стереотипи за медийно поведение. Повече и по-динамични стават възможностите за обратна връзка със слушателите или зрителите. Така реакцията на аудиторията реално става коректив както за водещата страна в медийната комуникация – журналистите, така и за събеседниците им.

От средство или канал за предаване на информация медиите сега с основание могат да се разглеждат като специфична среда за социална интеракция. Във всички презентации и доклади се открояваше констатацията, че сме свидетели на динамични процеси в съвременните български електронни медии. Те са свързани, от една страна, с разнообразието от форми за вербална и невербална медийна комуникация, а от друга – със стремежа към стратификация на начините и средствата за общуване с различни типове публика.

Интердисциплинарната конференция на тема „Шарена ли е медийната комуникация?“ беше част от дейностите по втория етап на проекта „Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуването в съвременния български език”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” при МОМН. Основната цел на екипа на проекта, включващ преподаватели от Факултета по славянски филологии на СУ, е изучаването на устната комуникация в различни сфери и комуникативни ситуации – официална или неофициална, подготвена или спонтанна, по различни теми и с различни комуникативни цели. Презентациите и дискусиите по време на конференцията разшириха представата за общуването във и чрез различни типове медии и допълниха наблюденията за вербалните средства като част от комплексния „мултимодален” език на съвременните медии.

доц. д-р Йовка Тишева, проф. д.пс.н. Толя Стоицова, доц. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>