Думи на водещите броя – Реторика и комуникации – брой 12, април 2014 година

Думи на водещите броя

Визуална реторика, виртуална комуникация, семиотика и комуникация в интернет – това са темите в брой 12 на електронното научно списание „Реторика и комуникации”, който излиза през април 2014 година.

В броя се анализират както наложили се вече явления, така и нови феномени в интернет комуникацията. Това поражда потребността от точно и прецизно използване на терминологията. В статиите се представят резултати от изследвания, осъществени при използване на различни методи и методики: контент анализ, сравнителен анализ, анкетни проучвания, визуален реторически анализ, изследване на случай (case study) и други; направени са проучвания от философска, реторична и културологична гледна точка. По този начин читателите ще могат да се запознаят с резултатите от сложния и многопластов процес, свързан с подготовка на научна статия: от раждането на идеята през избора на методи и методика и реализиране на изследването до написването на научния текст. В тези статии се проектират и академичните стандарти, и индивидуалното виждане на всеки изследовател. По такъв начин се открояват както обектите, така и анализите; както методите, така и резултатите от изследването.

В някои статии фокусът е върху изясняване на категориално-понятийния апарат, обособяване на границите на някои относителни нови научни области и върху представяне на възможности за интердисциплинарни изследвания в бъдеще. Такъв характер имат статията на Александър Ангелов „Метрополия и екзотика: Хайнрих Хайне за Леопол Робер и за Александър Габриел Дьокан” и публикацията на Нора Голешевска, в която се разглеждат франкофонската парадигма в изследванията на визуалната комуникация, неореториката, визуалната реторика и визуалната семиотика.

Втората група статии включва представяне на резултати от научни изследвания. В първата статия в 12 брой Вилам Кученрайтър (Willem Koetsenruijter) огласява резултати от анализ на образи на световни лидери, изхождайки от принципите на визуалната реторика. Силва Димитрова оповестява резултати от анализ на презентация от ted.com през призмата на виртуалната визуална реторика.

Няколко автора в свои статии представят резултати от анализи на влиянието на новите медии, социалните медии и социалните мрежи върху различни обекти, процеси и явления. Организационната идентичност и влиянието на новите медии са изследвани от Яница Димитрова. Корпоративният бранд и ролята на интернет са анализирани от Анна Вълканова. Ростислав Давидов проучва дали и доколко неправителствените организации използват ефективно социалните мрежи. Десислава Манова-Георгиева анализира комуникационни кампании, по време на които се използват социалните мрежи.

Широкоспектърното разглеждане на проблематиката, свързана с интернет и промените, предизвикани или детерминирани от него, е част от анализи от философска и реторична гледна точка. Гергана Апостолова изучава метафорите на глобалната мрежа. App generation е представена от Пламен Павлов. Любен Пенковски прави съпоставителен анализ на използването на софтуерни програми (Qiqqa, Zotero и Mendeley), които са в помощ на изследователите.

Силва Димитрова представя една от последните книги на Лон Савко (LonSafko) „Social Media Bible: Tactics, Tools and Strategies For Business Success”.

В брой 12, април 2014 г., са представени само част от проявленията в областта на виртуалната и визуалната комуникация, като се отчитат новостите в глобалната мрежа, динамиката в развитието на генерациите в интернет и появата на нови явления на визуално равнище.

проф. Иванка Мавродиева, д-р Пламен Павлов и гл. ас. Иво Пиперков

.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>