Думи на водещите броя – Списание „Реторика и комуникации“, бр. 52, юли 2022 г.

 

Rhetoric and Communications Journal, Issue 52, July 2022

Педагогическа комуникация и интеркултурна комуникация

Pedagogical Communication and Intercultural Communication

Editors Words

Проф. д-р Маргарита Бакрачева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mbakrachev@uni–sofia.bg

Доц. д-р Мая Сотирова

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Имейл: mayasotirova@swu.bg

Брой 52 на сп. „Реторика и комуникации“ е посветен на две тематични и проблемни области в съвременната наука: педагогическата комуникация и интеркултурната комуникация, като в някои от публикациите се откриват и пресечни точки между тези области. Броят представя както теоретични обзори, така и резултати от изследвания; статиите са посветени на актуални теми в образователната сфера, в бизнеса и в обществото. Авторите формулират дискусионни въпроси и очертават възможности за бъдещи проучвания при използване на интердисциплинарен подход и при използване на утвърдени методи и методики. Изведени са резултатите от анализи на комуникацията и нейното управление в училища и в университети в България и Германия. Установени са фактори и са представени възможности за оптимизиране на комуникацията при отчитане на интеркултурните различия в различен социален, културен и образователен контекст.

Сийка Чавдарова-Костова извежда педагогически измерения на интеркултурната комуникативна компетентност, като фокусът e върху практическия контекст; авторът откроява важни принципи в теоретичен, методологически и управленски план.

Статията на Янка Тоцева включва резултати от изследване на интеркултурна и мултилингвална комуникация в университетска среда и по-конкретно на студенти от Гърция в Югозападния университет, обучаващи се на английски език в магистърска програма.

Мая Сотирова извежда спецификите на кариерното ориентиране в мултикултурна училищна среда, тя прави анализ на закони, наредби и заповеди и очертава параметрите на интеркултурната компетентност в подготовката на специалисти по кариерно ориентиране за системата на училищното образование и в подготовката на наставници при дуална система на обучение.

Христина Соколова представя резултати от проучване, като един от акцентите в анализа е върху културната чувствителност на български учители от мултиетническо средно училище в България; направени са изводи относно културната дистанция, културна интелигентност, мултикултурно образование, дигитална грамотност, педагогическа компетентност.

Силвия Цветанска очертава възможността за прилагане на убеждаващото въздействие от комуникационния мениджмънт в педагогическата комуникация, като проследява това във връзка с постигането на образователните цели и промяна в нагласите; тя фокусира върху уменията и компетентностите на учителя и на ръководителя на училищната организация за реализирането на убеждаваща комуникация в педагогическа среда.

В статията си Веска Гювийска прави проучване през философски ракурс на постмодерния дискурс за училищната институция; авторът открива специфични проявления на педагогическата комуникация на базата на обзор на трудове на шестима водещи автори – философи, социолози, антрополози и др.

Калина Йочева анализира проявления на педагогическата комуникация в сайтове, виртуални групи/общности и социални мрежи; тя достига до изводи относно това как теми за образованието се представят във виртуална среда на различни нива: от официално  през формално до полуформално общуване.

Двама докторанти от Университета в Хановер, Германия, Елисавета Фирсова (Elizaveta Firsova) и Арне Шрадер (Arne Schrader), представят в статия  резултати от проучвания, свързани с антисемитизма и антициганизма; авторите извеждат предизвикателства пред гражданското образование и проучват програми и практики.

Докторантът Даниел Василев представя на базата на теоретичен обзор и въз основа на реализирано изследване със съвременна методика особености на бизнес комуникацията и културните специфики в поведението на поколението Z; тази тематика може да се проучва и в бъдеще.

Йовка Тишева представя проекта Rhetoric for Innovative Education (RHEFINE) и приноса на Института по реторика и комуникации в него.

Оповестява се постигнатото по проекта IOW и онлайн речника, както и представянето му по време на методологически уъркшоп на шестата ESTIDIA конференция в Университета в Аликанте на 15 юни 2022 г.

В рубриката „Представяне на книги“ Иванка Мавродиева извежда приноса на Мирослав Дачев в книгата му „Богородичен Акатист:  слово и образ“.

Традиционно са представени авторите, които имат принос към 52 брой на списание „Реторика и комуникации“.

Pedagogical Communication and Intercultural Communication

 

 

Editor’s Words

Prof. Margarita Bakracheva, PhD

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

E-mail: mbakrachev@uni–sofia.bg

Assoc. Prof. Maya Sotirova, PhD

South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad

E-mail: mayasotirova@swu.bg

Issue 52 of the Rhetoric and Communications Journal is devoted to two thematic and problem areas in contemporary science: pedagogical communication and intercultural communication, with some publications revealing the intersections between them. The issue includes both theoretical reviews and research articles on current topics in education, business and society. The authors raise points of discussion and outline opportunities for future research, adopting an interdisciplinary approach and utilising well-established methods and methodologies. Results of analyses of the communication and its management in schools and universities in Bulgaria and Germany are presented. Factors are identified and possibilities for optimization of communication are presented, taking into account the intercultural differences in diverse social, cultural and educational contexts.

Siyka Chavdarova-Kostova introduces the pedagogical dimensions of intercultural communicative competence, with a focus to practice; the author distinguishes important theoretical, methodological and managerial principles.

In her article Yanka Totseva presents empirical results on intercultural and multilingual communication in a university environment and in particular of Greek students from the South-West University “Neofit Rilski”, enrolled in the Master’s programme “Intercultural Education”, delivered in English.

Maya Sotirova describes the specificity of the multicultural career guidance in the school education system; she analyses laws, regulations and orders and outlines the parameters of intercultural competence in the preparation of career guidance specialists for the school education system and in the preparation of mentors in a dual education system.

Hristina Sokolova presents the results of a study, as one of the focuses of the analysis is the cultural sensitivity of Bulgarian teachers teaching at a multi-ethnic secondary school in Bulgaria; she draws conclusions on cultural distance, cultural intelligence, multicultural education, digital literacy, pedagogical competence.

Silvia Tsvetanska discusses the possibility of employing the persuasive influence, well known from the field of communication management in pedagogical communication, tracing this in relation to the achievement of educational goals and attitudes change; she focuses on the skills and competencies of the teacher and the school manager in view of implementing persuasive communication in the pedagogical environment.

In her article Veska Gyuviyska explores the postmodern discourse on the school institution through a philosophical lens; she traces the specific forms of pedagogical communication based on a review of the works of six leading authors – philosophers, sociologists, anthropologists, etc.

Kalina Yocheva analyses the topic of education and its manifestations on websites, virtual communities and social networks; she comes to conclusions regarding the different levels of how educational topics are presented in virtual settings: from official through formal to semi-formal communication.

Two PhD students from Leibniz University in Hanover, Germany – Elizaveta Firsova and Arne Schrader – in their article report research findings related to antisemitism and antiziganism; they focus on the challenges to civic education and review programs and best practices on the topic.

The PhD student Daniel Vasilev outlines the business communications and cultural specifics in the behaviour of generation Z on the grounds of a theoretical review and on the basis of implementing advanced methodology research; this topic deserves future research.

Yovka Tisheva presents the Rhetoric for Innovative Education (RHEFINE) project and the contribution of the Institute of Rhetoric and Communication to it.

The outputs of the IOW Project and the online dictionary and their presentation during a methodology workshop at the 6th ESTIDIA conference, hosted by the University of Alicante, Spain, on 15 June 2022 are presented.

Ivanka Mavrodieva highlights the valuable work done by Miroslav Dachev in his book “The Akathistos Hymn: Word and Image”.

The contributors to issue 52 of the Rhetoric and Communications Journal are traditionally presented.

Брой 52 на сп. „Реторика и комуникации“, юли 2022 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП3/75 от 18 декември 2021 г.

Issue 52 of the Rhetoric and Communications Journal (July 2022) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP3/75 of December 18, 2021.