Думи на водещите броя – Сп. „Реторика и комуникация“, бр. 49, октомври 2021 г.

 

Rhetoric and Communications, issue 49, October 2021

Реторика, аргументация и комуникацията на 21 век

Rhetoric, Argumentation, and Communication in 21st Century

 

Доц. д-р Стефан Серезлиев

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Имейл: serezliev@uni–vt.bg

Fotini Egglezou, PhD

Hellenic Institute of Rhetorical and Communication Studies (IRESE in Greek), Greece

E-mail: fegglezou@yahoo.gr, irese.rhetoric@gmail.com

Д-р Тодор С. Симеонов

Институт по реторика и комуникации

Имейл: info@todorsimeonov.eu

Брой 49 включва публикации, в които се представят резултати от изследвания в областите реторика и аргументация, както и от проучвания на съвременни комуникационни практики през 21. век: медии, пъблик рилейшънс, публична комуникация, дигитална публична дипломация, лингвистика.

Богатото и многостранно съдържание на настоящия брой на електронното научно списание „Реторика и комуникации“ още веднъж доказва приноса, влиянието, виталността и силата на реториката и комуникациите в различни области на човешката дейност. В допълнение, статиите в брой 49 потвърждават трансформиращия характер на реториката, която все още процъфтява в съвременната епоха и отговаря на изискванията на различни ситуации.

Изхождайки от реториката и педагогиката, Яня Жмавц (Janja Žmavc), чрез успешен паралелизъм между реторик и учител, въвежда отново етоса, патоса и логоса като основни елементи, които установяват педагогическия авторитет в рамките на преподавателския „праксис“. След това реторичната щафета е предадена на Енрике Дорес (Henrique Dores). В неговата статия се преоткрива реториката и нейната роля в съвременната научна сфера. Чрез точна историческа ретроспекция авторът разглежда перспективите на реториката в настоящето и нейното влияние в анализа на политическия дискурс. Оставайки в полето на политиката, Габриела Михайлова се опитва да открои основните характеристики на българската политическа реторика във времена на социално недоволство и да разгледа аргументативните техники, които най-често се използват.

В следващите четири статии категорично се представят и проблематизират новите форми на реторичната комуникация в рамките на съвременния пространствено-времеви континуум. Статията на Илия Вълков, Георги Минев и Антонина Лозанова е свързана с ефективността от използването на подкасти в европейски и български университети. По-специално авторите изследват, първо, типа аудитория, към която са насочени подкастите, и, второ, степента на техния принос за формирането на положителен публичен образ на институциите. Кремена Георгиева анализира в статията си Covid-19 и по-специално тя проучва успешната управленска комуникация в корпорациите като необходимо средство за реагиране на изискванията в ситуации на криза. На следващо място Мануела Тотева разглежда един съвременен аспект на комуникацията; тя се стреми да конкретизира ролята на изкуствения интелект в рамките на индустриите и комуникационния бизнес. В същия дух Калин Калинов представя теоретичен преглед, свързан с развитието на дигиталната дипломация в рамките на организациите.

Кръгът от статии в броя се затваря от съпоставителното изследване на Таня Борисова, което преразглежда хумора (древен реторичен похват) в съвременните шеги, основани на двусмислие, в българския и английския език и култура.

Несъмнено прегледът на настоящия брой не би бил пълен без представянето на две интересни книги. От една страна, книгата „Съдебна аргументация“, написана от Мариета Ботева и представена от Иванка Мавродиева, е свързана с жизненоважната роля на аргументацията в правните политики и решения, като същевременно допринася за по-задълбоченото разбиране на нейното влияние в съвременната епоха. От друга страна, книгата на Десислава Каменова „Медиация и невербална комуникация“, представена от Цветан Давидков, акцентира върху значението на невербалната комуникация в медиацията.

Както става ясно, обхватът на предварително споменатите текстове, съчетан с постоянни усилия за приближаване към реториката и комуникацията, разширява нашите знания, дава основа за размисъл по тези теми. Това е голямо предизвикателство да осъзнаем интересните трансформации на реториката и комуникацията, които съпътстват непрекъснатата еволюция на човечеството, и да можем да разпознаваме и критикуваме и двете.

Традиционно авторите са оповестени накратко в рубриката „Представяне на авторите“.

Rhetoric and Communications, issue 49, October 2021

Rhetoric, Argumentation, Communication in 21st Century

Editor Words

Assoc. Prof. Stefan Serezliev

University of Veliko Tarnovo „St. Cyril and Methodius“

Email: serezliev@uni-vt.bg

Fotini Egglezou, PhD

Hellenic Institute of Rhetorical and Communication Studies (IRESE in Greek), Greece

E-mail: fegglezou@yahoo.gr, irese.rhetoric@gmail.com

Todor S. Simeonov

Institute of Rhetoric and Communications

E-mail: info@todorsimeonov.eu

Issue 49 includes publications presenting research findings in the fields of rhetoric and argumentation, as well as studies of contemporary communication practices in the 21st century: the media, public relations, public communication, digital public diplomacy, and linguistics.

The rich and multifaceted content of the current issue of the Rhetoric and Communications E-journal proves once more the omnipresence and omnipotence of rhetoric and communication in various fields of human action. What is more, issue 49 reaffirms the transformative nature of rhetoric which still thrives within the situational exigencies of the modern era.

Starting from the field of rhetorical pedagogy, Janja Žmavc, through a successful parallelism between a rhetorician and a teacher, re-introduces ethos, pathos and logos as the core elements that establish the pedagogical authority of the latter within teaching ‘praxis’. Then, the rhetorical baton is given to Henrique Carlos de Carvalho Nunes Nascimento Dores. His article reinvents the art of rhetoric and its role on the political arena. Through an accurate historical retrospection, the author examines the perspectives of rhetoric in the present and its influence in the modern political discourse analysis. Remaining in the same field of politics, Gabriela Mihailova attempts to highlight the main characteristics of the Bulgarian political rhetoric during a period of dissatisfaction and to examine the argumentative techniques that are mostly used.

The next four articles emphatically depict and problematize new forms of rhetorical communication within the modern space-time continuum. Iliya Valkov, Georgi Minev and Antonina Lozanova’s article is related to the efficiency of the use of podcasts at Bulgarian Universities. In particular, the authors examine, first, the type of audience the podcasts address and, secondly, the extent of their contribution to the formation of a positive public image of the institutions. Kremena Georgieva situates her paper within the era of Covid-19. In particular, she problematizes the successful management speech in corporations as a necessary means of responding to the exigencies of a crisis period. Next, a modern controversial aspect of communication is examined by Manuela Toteva that seeks for specifying the role of artificial intelligence within industries and the communication business. In the same vein, Kalin Kalinov presents a theoretical review related to the development of digital diplomacy within multinational organizations.

The list of the articles on the current issue closes with the comparative study of Tanya Borisova that re-examines humour, an ancient rhetorical device, in modern ambiguity-based verbal jokes in Bulgarian and English language and culture.

Undoubtedly, the reference to the current issue wouldn’t be complete without the presentation of two interesting books. On the one hand, the book Judicial Argumentation written by Marietta Boteva and reviwed by Ivanka Mavrodieva is related to the vital role of argumentation in law policies and decisions, while it contributes to the deeper understanding of its effect in the modern era. On the other hand, Dessislava Kamenova’s book Mediation and Nonverbal Communication, reviewed by Tsvetan Davidkov, accentuates the importance of non-verbal communication in the delivery and the mediation of a message.

The range of the above-mentioned papers coupled with a sustained effort to approach rhetoric and communication, expand our knowledge, comprehension and reflection on these topics. In our opinion, it is very challenging to be aware of the interesting transformations of rhetoric and communication that accompany the continuous evolution of humanity and to be able to recognize and criticize both.

By tradition, the authors are briefly announced in the “Contributors” section.

Брой 49 на сп. „Реторика и комуникации“, октомври 2021 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор No КП-06-НП2/41 от 07 декември 2020 г.

Issue 49 of the Rhetoric and Communications Journal (October 2021) is published with the financial
support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP2/41 of December 07, 2020.

Брой 49 на сп. „Реторика и комуникации“, октомври 2021 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор No КП-06-НП2/41 от 07 декември 2020 г.

Issue 49 of the Rhetoric and Communications Journal (October 2021) is published with the financial
support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP2/41 of December 07, 2020.

Брой 49, октомври 2021 година,

Сп. „Реторика и комуникации“ / Rhetoric and Communications Journal

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg , info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Пламен Иванов

Issue 49, October 2021

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: http://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

Emails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: Plamen Ivanov