Думи на водещите броя

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 54, януари 2023 г.

Rhetoric and Communications, Issue 54, January 2023

DOI: 10.55206/RJDO7973

Доц. д-р Стефан Серезлиев

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Имейл: serezliev@ts.uni-vt.bg

Д-р Георги Петков

Институт по реторика и комуникации

Имейл: G.P.Petkov@gmail.com

rhetoric journalБрой 54 отново се отличава с широка тематична насоченост, като включва научни статии, които са посветени на оповестяване на теоретични постановки и резултати от изследвания в областите аргументация, философия, литература, семиотика, комуникации.

Авторите са от университети в България: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Център за семиотични и културни изследвания, Югозападен университет „Неофит Рилски“, както и от чуждестранни университети в Италия и Казахстан, както и студенти, обучаващи се в СУ „Св. Климент Охридски“ по програма Еразъм от Португалия и Турция. Авторите са утвърдени учени в редица научни области, както и докторанти и студенти, като така се представят различни генерации изследователи. Така списанието осъществява една от функциите си да е трибуна за оповестяване на теоретични обзори и споделяне на резултати от изследвания при използване на съвременни методи от представители на академични среди от различни държави.

Първата рубрика „Философия, семиотика, литература“ обединява четири статии. Мирослав Дачев представя резултати от задълбочено проучване на цялостния образ на Богородица в контекста между изграждането на каноничните и апокрифни текстове и процеса на разкриване на определени възможности на словото, което, освен възможности за изобразяване, отваря нови перспективи в стремежа към по-ясното фокусиране на сполучливо назованото от автора „виждане“. Една от референтните точки на изследването е конституирането на същността на иконографските решения през проникновеното разбиране на световете на словото в цялостното разбиране и приемане на неизменния, вътрешен свят на Божията майка, който детерминирайки се теологично през диалогичната връзка с Христос, осмисля и отваря нови интерпретационни възможности. В търсенето на „надежден ориентир за типологията на изображенията“ Мирослав Дачев приема предизвикателството да осмисли и предложи „мисленето на изображенията чрез скритите в тях интенционални състояния“. Като цялостен резултат ясно се очертава как благодарение на изразени лични и абстрактно общи интенционални състояния в разбирането на Богородичната иконография, иконичните кодове се трансформират в иконографски.

Калина Григорова представя резултатите от изследване на първите пет книги от Свещеното писание на Стария Завет – т.нар. Петокнижие, в което вниманието е фокусирано върху жанровите особености на текстовете, в които се среща коренът brk в значението му на „благославям/благословия“. Тя прави кратък обзор на историята на проучванията върху жанровете в старозаветния текст, извежда дефиниции на някои основни понятия.

Доротея Николова прави аналитичен обзор на съвременни школи и направления във философия на съзнанието и езика от 20. и 21. век, в които са представени концепции и виждания за метафората, в частност когнитивната метафора. Авторът поставя фокус върху проучване на концептуалната метафора (Лейкоф и Джонсън) и на концептуалната интеграция (Фоконие и Търнър) в когнитивната лингвистика. В статията са установени теоретичните рамки и практическото приложение на разглежданите теории.

Anastasia Xenodochidou в статията си „Humour through the Scope of Social Theories and Pragmatic Approaches“ проучва хумора, представен в различни социални теории и чрез прагматични подходи, изведени са психоаналитичният аспект на хумора и елементът на изненадата. В статията са очертани ролята на човешкото действие, културното познание, езиковите средства и текстът е принос към по-задълбоченото и адекватно разбиране на хумора и комичния дискурс.

Втората рубрика „Аргументация, публична и стратегическа комуникация“ също включва четири научни статии.

Мариета Ботева прави обзор на базови трудове на Хаим Перелман и Люсѝ Олбрехт-Титека и представя опитите за реконцептуализация на античната реторика в частта ѝ за аргументацията. Тя анализира публикации и на други учени, изследващи аргументацията и установява проявления на аргументите в поведението на оратора и целта му да постига убеждаване при спазване на етичните норми, правилата и морала.

Mariselda Tessarolo в статията си Bohm’s Dialogue and Reciprocal Trust поставя фокус върху диалога и разглежда две „теории“: тази на Bohm (On Dialogue) и на Moscovici и Doise (On Agreement and Disagreement).

В статията Youth Vector of Europe: Strategic, State and International Commu­nication на Lilia Zainieva, Aigul Abzhapparova и Elmira Suimbayeva преподаватели от Al-Farabi Kazakh National University в Казахстан представят резултати от изучаването на въпросите на младежката политика и на опита в областта на образованието, заетостта и други основни области от живота на младото поколение през призмата на стратегическата комуникация.

Nitza Hachmon и Krasimira Marulevska от Югозападния университет „Неофит Рилски“ огласяват резултати от проучване на социалните, педагогическите и управленските аспекти на проблема за интегрирането на младите учители в образователната система. Анализирани са мотивите и рисковите фактори, които оказват влияние върху процеса на интегриране на учителите в училищната среда, в частност в образователната система в Израел.

В рубриката „Студентки дебюти“ са включени две статии – на Leo­nardo Pimentel и на Irem Kati и те реферират към проучване на европейската идентичност през призмата на стратегическата комуникация и медийната комуникация.

Традиционно е включена рубриката „Представяне на авторите“.

Спазвайки стриктно традициите и условията за представяне на рецензентите, в броя е представен обновеният състав за 2023 г.

Брой 54 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2023 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

Issue 54 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2023) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72 of December 16, 2022.