Думи на водещите в брой 39, април 2019 г.

Водещи броя – проф. дн Иванка Мавродиева, проф. д-р Йовка Тишева, проф. дпсн Толя Стоицова, доц. д-р Маргарита Бакрачева

Проф. Иванка Мавродиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Проф. Йовка Тишева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: E-mail: tisheva@uni–sofia.bg

Проф. Толя Стоицова

Нов български университет

Имейл: tstoitsova@nbu.bg

Доц. Маргарита Бакрачева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mbakrachev@uni-sofia.bg

Брой 39 на списание „Реторика и комуникации“ е разделен на три тематични кръга: Реторика и ораторство: теоретични и практически измерения, Медии и комуникация: практики и тенденции; Интернет, комуникации, медии. Броят включва секциите „Студентски дебют“ и представяне на книги и мероприятия.

Темите на статиите са разнопосочни и заедно представят различни нива на теоретичен и емпиричен анализ на пресечните точки, приемствеността и новите полета на насоченост на комуникациите в отговор на възможностите, предоставяни от новите технологии и отражение на обществените тенденции.

Първият тематичен кръг включва теоретичен и практически дискурси. Философската призма на значението и комуникацията на тишината, представена от Силвия Борисова от Българска академия на науките и емпатийността през идеята за емоционалния слух на Веселина Раева, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Възприемането и предаването като неразривна връзка с изконните характеристики на комуникационната среда.

В „Медии и комуникация: практики и тенденции“ се разглеждат въпросите за индивидуалното и социалното в медийната комуникация (Мариселда Тесароло), политическата субкултура като феномен (Вероника Катермина) и комуникацията в НПО (Жана Матусова). Проследяват се промените в езика не само в средата, но и в политическата комуникация със специфичен анализ на политическия сленг и възприятията на електората като политическа субкултура. Интересен акцент е спецификата на комуникацията в дейността на неправителствения сектор и насочеността й и медийното отразяване. От гледна точка на масата са разгледани въздействията на медийната комуникация в мрежата и web 2.0, значението на анонимността и трансформирането на реалността във виртуалния свят и пресечните точки на традиционните и съвременните комуникационни средства.

Рубриката „Интернет, комуникации, медии“ включва материали с по-приложна насоченост, фокусирани върху отразяването на насилието в българските медии (Люба Спасова), ролята на социалните мрежи в политическата комуникация (Светлана Станкова) и „Медии уеб 4.0“ (Мануела Тотева). Изследванията отразяват динамиката във въздействието и ефекта на мрежата в тенденциите, мненията и нагласите на обществото като пасивно-активна форма на изразяване на личния вот. Засегнат е въпросът за мястото на традиционните медии и специфично при отразяването на събития със социална значимост, връзката с ценностите и възприятията при обработването на посланията. Специален въпрос е дигиталната икономика и реализацията на дигиталната кампания като сходства и различия с традиционните форми. Материалите са иновативни и конструктивно определят новата реалност.

Студентската секция представя част от магистърската теза на Енрике Дорес за егото, дискурса и властта от три перспективи.

Отзивите са за книгите на Ирина Перянова “Mashup World. Hybrids, Crossovers and Post-Reality” от Николина Цветкова и Иванка Мавродиева и на книгата на Методий Рожденственский – „Есета върху варварската реторика“, представена от Георги Петков и Иванка Мавродиева. Включено е представяне на научно събитие „Реториката в Европа“.

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 39, април 2019 г.

Rhetoric and Communications Journal, Issue 39, April 2019