Думи на водещите на брой 38, януари 2019 г.

проф. Иванка Мавродиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р Стефан Серезлиев

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Имейл: serezliev@univt.bg

проф. Янка Тоцева

Европейски политехнически университет

Имейл: yanka.totseva@epu.bg

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 38, януари 2019 г.

Реторика, аргументация, комуникация

Думи на водещите на брой 38, януари 2019 г.

Статиите в брой 38, януари 2019 г., са обединени в три рубрики, обхващащи тематични области, които са утвърдени в издателската философия на сп. „Реторика и комуникации“.

В първата тематична област са реториката и аргументацията и авторите представят както традиционни, така и съвременни подходи и резултатите от анализите са представени в три статии, включващи практически съвети и резултати от изследвания.

Георги Петков извежда препоръки и модели как се пише реч като утвърден реторичен жанр. Огняна Георгиева-Тенева представя резултати от анализи за това какви реторични аргументи използват студентите при презентации и защити и текстът има методическа и практико-приложна стойност. Десислава Антова открива съвременни проявления на виртуалната реторика в България чрез анализ на резултати от емпирично изследване сред онлайн журналисти и редактори и установява явления и специфики.

В рубриката, посветена на медийната и публичната комуникация, авторите оповестяват нови теоретични знания и резултати от анализи. Боян Кутевски дава нов ракурс към концептуалната рамка за интегрирани маркетинг комуникации (ИМК). Илия Вълков представя обзор относно медийна саморегулация у нас, етичните кодекси, фалшивите новини и дезинформацията. Валерия Кардашевска ни запознава с практически упражнения за формирането и усъвършенстването на ораторски умения, които са важни за публичното говорене.

Третата рубрика обединява статии, в които се представят резултати от изследвания и се извеждат методи за обучение и за осъществяване на академична комуникация. Свитлана Любимова огласява постигнатото от анализи на корпуси в лингвистичен план. Игровият елемент в обучението на български език на студенти от Варненския медицински институт е представен от Йорданка Стефанова и Петя Райкова. Ивайло Пеев извежда комуникативни аспекти на чуждоезиковото обучение, като се представят позициите на обучаващ и обучаем при използване на индивидуалния подход.

В рубриката „Докторантски дебюти“ Емилиана Георгиева прави обзор относно механизма на визуалното възприятие и естеството на визуалната интелигентност.

В броя се дава информация за две научни събития:

  • 7th Rhetoric in Society conference. Rhetoric as equipment for living, която ще се проведе в Университета в Гент, Белгия от 11 до 13 септември 2019 г.

  • Втората международната конференция „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“, която ще се проведе на 5-6 април 2019 г. в София.

Представени са и две научни книги, написани от преподаватели в Шуменския университет: проф. Димитър Попов и проф. Велка Попова.

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 38, януари 2019 г.

Rhetoric and Communications Journal, Issue 38, January 2019