Думи на водещите на брой 44

Сп. Реторика и комуникации, брой 44, юли 2020 г.

Реторика, визуална и вербална комуникация и аргументация

Иванка Мавродиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Гергана Апостолова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Имейл: apostolovag@yahoo.com

Брой 44 на списание „Реторика и комуникации“ включва публикации, тематично обединени около реториката, вербалната и визуалната комуникация, аргументацията и убеждаването.

Рафаел Хименес Катано проучва теми, свързани с човешката идентичност, с патоса и емпатията и достига до релации към обществото на знанието; а анализът е направен през призмата на философията и убеждаването.

Игор Жагар представя визуалната аргументация в теоретичен план чрез преглед на публикации на водещи изследователи в тази научна област. Авторът представя резултати от изследване на визуалните аргументи, след като селектира много интересни обекти за анализ.

Паола Джорджи проучва италиански медии през ключови понятия на реторично, езиково и комуникативно ниво. Един от фокусите е върху създаване на различни форми на „Другост“ и тя представя опции да се проблематизират разделителни и стратегически риторични конструкции чрез повишаване на критичната информираност за това как думите се използват в ежедневната реч и в политическата пропаганда.

Иглика Касабова продължава темата от 43 брой за кралската реторика и анализира речи на Кралица Елизабет Втора, представяйки обосновани резултати на база на утвърдени изследователски методи.

Соня Алексиева представя резултати от интердисциплинарно проучване, като анализира вербални и визуални аргументи при изграждане на имиджа в туризма и същевременно поставя фокус върху пъблик рилейшънс през призмата на думите и образите; тя дава примери и достига до изводи, които очертават възможностите за бъдещи изследвания. Темата за видовете аргументи и аргументацията, както и пресечните им точки с етоса, са описани от Лалка Борисова в статия, включваща теоретичен обзор на автори, които изследват тези теми.

Валерия Кардашевска представя в систематизиран вид препоръки и съвети за усъвършенстване на гласа, един от основните инструменти за произнасяне на речи и за оказване на въздействие върху аудиторията; текстът има принос в методически и практически план.

В рубриката „Докторантски дебюти“ са включени две статии.

Антония Ангелова представя визуалните и комуникативните измерения в хронологичен и теоретичен план на скулптурните симпозиуми.

Ивет Тилева анализира през един малко познат и изследван ракурс постигането на убеждаване и практическите аспекти в международната бизнес комуникация на ниво международни търговски сделки.

Традиционно броят включва рубриката „Представяне на книги“.

Нора Голешевска представя книга на Аделино Катани, професор и преподавател по реторика и аргументация в Университета в Падуа, Италия; а книгата е посветена на реториката и в частност на красивото говорене: Come dirlo? Parole giuste, parole belle” (How to say it? Right words, beautiful words).

Любомир Стойков извежда постигнатото от Луливера Кръстева в книгата „Социални конфликти и медиен резонанс. Комуникативни проблеми в български медии 2007-2019“.

В броя е включена рубриката „Представяне на авторите“, като в нея са представени изследователи в областта на реториката, визуалната реторика, аргументацията и визуалната аргументация в различни сфери: политика, бизнес, публична комуникация.

Брой 44 на сп. „Реторика и комуникации“, юли 2020 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП1/39 от 18 декември 2019 г.

Issue 44, July 2020, Rhetoric and Communications Journal

Rhetoric, Visual and Verbal Communication and Argumentation

Editors’ Words

Ivanka Mavrodieva

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

E-mail: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Gergana Apostolova

South-West University “Neofit Rilski

E-mail: apostolovag@yahoo.com

Issue 44 of the Rhetoric and Communications Journal includes publications thematically united around rhetoric, verbal and visual communication, argumentation and persuasion.

Rafael Jiménez Cataño researches topics related to human identity, pathos and empathy and he looks for relations to the knowledge society. The analysis is made through the prism of philosophy and persuasion.

Igor Žagar presents visual argumentation in theoretical terms by reviewing publications of leading researchers in this scientific field. The author presents the results of a study of visual arguments, after selecting many interesting objects for analysis.

Paola Georgie examines the Italian media through key concepts on a rhetorical, linguistic and communicative level. One of the focuses is on creating various forms of “Otherness” and it presents options to problematize separative and strategic rhetorical constructions by raising critical awareness of how words are used in everyday speech as well as in political propaganda.

Iglika Kassabova continues the topic of royal rhetoric from issue 43 of the journal. She analyses speeches of Queen Elizabeth II, presenting results based on established methods.

Sonya Aleksieva presents the results of an interdisciplinary study, analysing verbal and visual arguments used in image building in the sphere of tourism. At the same time, she focuses on public relations through the prism of words and images; the author gives examples and draws conclusions that outline opportunities for future research.

The types of arguments and argumentation and their relations with ethos are presented by Lalka Borisova in an article including a theoretical overview of the work of authors researching these topics.

Valeria Kardashevska presents recommendations and advice for improving one’s voice in a systematic way. She describes the voice as one of the main tools for delivering speeches and influencing audiences and the text has methodological and practical contribution.

Two articles are included in the ‘Doctoral Debuts’ section.

Antonia Angelova presents visual and communicative dimensions of sculptural symposia on chronological and theoretical levels.

Ivet Tileva investigates the achievement of persuasion and practical aspects in international business communication at the level of international trade transactions.

Traditionally the issue includes a ‘Book reviews’ rubric.

Nora Goleshevska presents a book written by Adelino Cattani who is a full professor on rhetoric and argumentation at the University of Padua; the book is dedicated to rhetoric and beautiful speech in particular: “Come dirlo? Parole giuste, parole belle” (How to say it? Right words, beautiful words).

Lyubomir Stoykov presents Lulivera Krasteva’s achievements in her book “Social Conflicts and Media Resonance. Communication problems in Bulgarian media 2007-2019”.

Traditionally, the ‘Presentation of authors’ rubric provides evidence of the fact that the publications in this issue are written by authors with proven expertise who have experience in in-depth research in rhetoric, visual rhetoric, argumentation and visual argumentation in various fields: politics, business, public communication.

Issue 44 of the Rhetoric and Communications Journal (July 2020) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP1/39 of December 18, 2019.