Думи на водещите – Специален брой със статии от конференцията на СИЕТАР България (08.06.2015 г.)

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 21, януари 2016 г. https://rhetoric.bg/
Специален брой със статии от конференцията на СИЕТАР България (08.06.2015 г.)

Специален брой по материали от годишната конференция на SIETAR – България на тема: „Свое и чуждо (теоретични рефлексии и актуални социални практики)“.

На 8 юни 2015 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за четвърти пореден път се проведе годишната конференция на SIETAR – България на тема: „Свое и чуждо (теоретични рефлексии и актуални социални практики)“. В конференцията взеха участие представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Техническия университет – София, Югозападния университет „Неофит Рилски”, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Русенския университет „Ангел Кънчев”, Европейския политехнически университет, учители и мениджъри от български и международни компании.
Събитието беше организирано с любезното домакинство на Софийския университет „Св. Климент Охридски”; в партньорство със Сдружение „Етнотолеранс“ и списание „Реторика и комуникации“.
В първия панел „Интернационализация и глобализация на бизнеса – свое и чуждо в бизнеса без граници“ участниците представиха резултати от анализи на  организационната култура на международни и местни компании и предизвикателствата пред екипната работа в глобална среда. Други ключови теми: подходи при подготовката на бъдещи мениджъри; морални / етически аспекти на бизнеса в мултикултурна среда.
Във втория панел: „Свое и чуждо в изследователска перспектива“ фокусът бе върху теоретичните рефлексии на понятията „идентификация“ и „интеркултурна среда“. Бяха разгледани предизвикателства пред академичните общности и социалните мрежи в интеркултурен план.
В третия панел „Свое и чуждо – образователни парадигми и практики“ участниците се съсредоточиха върху проблемите при работа в мултикултурна среда в българските училища; обект на дискусия бяха културните парадокси във висшето образование. Бяха представени добри практики и конкретен опит в образователната система.

В този тематичен брой се публикуват част от представените текстове. Публикуваните текстове от предишните три конференции на СИЕТАР БЪЛГАРИЯ може да намерите в брой № 6, брой № 11 и брой № 16.

Очаквайте Петата годишна конференция на СИЕТАР – България през юни 2016 година.

Редактори и водещи на брой 21, януари 2016 година и членове на редакционната колегия на сп. „Реторика и комуникации”:

Проф. д.с.н. Цветан Давидков
Доц. д-р Янка Тоцева