Думи на водещите – Сп. „Реторика и комуникации“, брой 24, септември 2016 г.

Думи на водещите броя – доц. д-р Стефан Серезлиев, гл. ас. д-р Иво Пиперков, д-р Пламен Павлов, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Брой 24 на електронното научно списание „Реторика и комуникации“ е ориентиран тематично към няколко съвременни комуникационни практики: ПР, реклама, онлайн медии, социални мрежи. Някои от статиите включват терминологични обзори и изясняване на понятия. В други статии се огласяват резултати от актуални изследвания в областите ПР, реклама, социални мрежи. Представянето на гледните точки на автори, които са и преподаватели, и изследователи, и практици, е от особена важност, когато става въпрос за бързо развиващи се области, за потребност от засилване на приложните изследвания и за търсене на връзка университети – бизнес, изследователски общности – компании. Тематиката привидно е пъстра, но тя е концентрирана около това да се оповестят актуални знания и резултати от изследвания.

В първата рубрика „ПР, публична комуникация, реклама“ в теоретичен план са изведени понятия, свързани с ПР, негови разновидности, реклама и рефлексиите в публичната комуникация. Статията на Димитрина Стефанова е с фокус върху извеждане на особености на ПР стратегията и на етапи в реализирането ù. Александър Христов също в теоретичен план постига изясняване на това какво са рекламни и ПР форми в медиите, представя критичен обзор и прочит на някои съвременни разбирания за тях, като така постига осветляване и актуализиране на категориално-понятийния апарат. Любомира Христова в своята статия оповестява резултати от проучване на една недостатъчно анализирана област у нас, а именно как функционира политическият ПР в България на институционално равнище, какви са перспективите пред него в бъдеще.

Комуникациите в интернет, но вече сегментирани и профилирани, както и ориентирането към съчетаване на поне две социални мрежи при реализиране на маркетингови, рекламни и ПР кампании, са обект на проучване от няколко автора в техните статии. Славянка Ангелова изучава как се постига ефективна комуникация в онлайн бранд общност чрез социалната мрежа Facebook. Боян Кутевски анализира ролята на текста като ефективен инструмент в търговски ориентираната комуникация, като анализира примери от социалните мрежи Twitter и Facebook.

Авторите Радина Ралчева и Милен Филипов излизат извън познатите граници на т. нар. „зелени“ и/или „еко“ ПР и навлизат в нови изследователски полета в търсене на ефективни канали и средства за комуникиране в статията „Зелените КСО инициативи и особености при отразяването им в електронните медии“.

В областта на екологията, устойчивото развитие и социалните мрежи пише и Анелия Янева, която представя резултати от анализи в статията „Комуникативни проекции на глобалните индекси за устойчивост, реализирани чрез ПР 2.0, уеб 2.0 и социални мрежи“

Иванка Мавродиева в рецензията си извежда важни моменти от книгата „Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet (1997). Тодор Симеонов също накратко информира за статиите в книгата „E-Learning and Social Media Education and Citizenship for the Digital 21st Century“ (2016), в сборника се оповестяват резултати от анализи на използването на социалните мрежи в образованието, гражданското общество. Така в броя са представени две книги, свързани с комуникация и дигитализация, които се отнасят не само към ПР, рекламата, но и до това как те могат да се използват в образованието.

В рубриката „Добри практики“ Соня Алексиева, един от основателите на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), ни информира за важни моменти и постижения от неговата двадесетгодишна история. Други автори представят добри практики по отношение на ПР и комуникации във Военна академия, при въвеждане на интегрирани услуги и създаване на единни центрове за комплексно административно обслужване. Трета група автори представят новата социална платформа за здраве Credoweb™, която свързва всички заинтересовани участници в областта на здравето с развиването на иновативни бизнес модели и ефективни интегрирани комуникационни подходи“. 

Водещи броя – доц. д-р Стефан Серезлиев, гл. ас. д-р Иво Пиперков, д-р Пламен Павлов, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева