Думи на водещите – Сп. „Реторика и комуникации“, брой 40, юли 2019 г.

Силвия Цветанска е доцент в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, преподавател по педагогическа комуникация.

Имейл: s.tsvetanska@uni-sofia.bg

Маргарита Бакрачева е доцент във Факултета по науки за образованието и изкуствата и преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“=

Имейл: mbakrachev@uni-sofia.bg

Йоана Янкулова е професор във Философския факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и преподавател по педагогическа психология.

Имейл: jankulova@phls.uni-sofia.bg

Новият брой 40 на сп. „Реторика и комуникации“ показва многоаспектното проявление на риторическите похвати и техники в комуникационния мениджмънт и лидерството.

Статиите са фокусирани в три тематични области:

  • Реторика, аргументация, убеждаване;

  • Комуникация, лидерство, мениджмънт;

  • Комуникация, медии, социални мрежи.

В рубриката „Реторика, аргументация, убеждаване“ са представени изследвания, свързани с аргументацията, убеждаването и убедителността на реторични техники и похвати. Интересен аспект на дискурса, в който има „убедителност“, разкриват Al Abbad, A., N. Al Mansur, G. S. Ypsilandis от университета в Риад. Те разглеждат предпочитаната в арабската култура стратегия от студентки в Саудитска Арабия при писането на заявления като своеобразно проявление на дискурса с цел постигане на убеждаване. В своята статия Стефан Серезлиев от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ насочва вниманието върху мултидисциплинарния характер на медийния брандинг и ролята на визуалната реторика. Статията на Мая Василева проследява актуалната тема за фалшивите новини и използването им като реторичен инструмент.

Рубриката „Комуникация, лидерство, мениджмънт“ съдържа текстове, които разкриват особености на комуникацията в различен национален и културен контекст. В статията на Mouna Abou Assali и Salah Troudi се разглежда тематиката на лидерския стил на „експатриати“, съпоставен с позицията на местните подчинени във висши учебни заведения в ОАЕ. Ия Петкова от СУ „Св. Климент Охридски“ се спира на комуникацията като фактор за успешното лидерство и управленската компетентност. В статията на Диана Бебенова, Николова Юлиана Попова и Людмила Михайлова от РУ „Ангел Кънчев“ се описва възможността за прилагането на диалектическият подход за анализ на интеркултурната комуникация като основа за разработване на интегриран процесен модел на интеркултурна компетентност.

В групата материали, обединени в рубриката „Комуникация, медии, социални мрежи“, Marta Dąbrowska от Jagiellonian University, Краков, Полша описва компютърно опосредстваната комуникация и използването на английски като първи, втори или чужд език в Англия, Индия и Полша. Тя се фокусира върху изследване на изразите на вежливост и честотата на използване, детерминирана основно от пола на е-потребителите и социалната мрежа Facebook. Боян Кутевски от СУ „Св. Климент Охридски“ хвърля светлина върху възможностите за преосмисляне и очертаване на нови насоки за приложение на интегрираната медийна комуникация чрез управление на репутацията наред с бранда. Важен от социална гледна точка въпрос поставя Мира Ганова от Университета за национално и световно стопанство, която коментира ролята на медиите за манипулация на общественото мнение и акцентира върху отговорността, която медиите носят като източник на достоверна информация.

В този брой продължава добрата традиция в списанието да се анонсират нови книги и добри практики в помощ както на изследователите, така и на практикуващите специалисти. Представени са две книги на Игор Жагар. Отзивът на Иванка Мавродиева е за книгата „How to do thinks with tens and aspects. Performativity before Austin“ с автори Igor Zagar и Matejka Grcic, а Янка Тоцева запознава заинтересованите читатели с книгата на Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc и Barbara Domainko Учителят като реторик“ – реторично-аргументативни аспекти на педагогическия дискурс.

Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 40, юли 2019.

Rhetoric and Communications Journal, Issue 40, July 2019.