Думи на водещите – Сп. „Реторика и комуникации“, брой 56, юли 2023 г.

Rhetoric and Communications, Issue 56, July 2023

DOI 10.55206/QAGU7786

 

Проф. д-р Йовка Тишева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: tisheva@uni-sofia.bg

Доц. д-р Калина Йочева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Имейл: yocheva@abv.bg

Брой 56 включва материали, чиито теми са свързани с реториката, ко­му­никацията, проявленията на диалога в обществото, литературата, из­куст­вото, образованието. Девет статии, написани от девет автори, са раз­пре­де­лени в три рубрики по тематичен принцип. Обособена е рубриката „Пред­ставяне на книга“. Така се следва традицията да се представят резул­тати от научни изследвания в области, в които реториката функционира от десе­ти­летия (общество, бизнес, литература, образование, медии) или на­влиза в но­ви сфери (каквито са интернет, социалните мрежи, софтуерните прило­же­ния, чатботът, изкуственият интелект).

Първата тематична област е „Реторика, комуникация, диалог“. В нея са включени три статии, които очертават различни изследователски полета, между които се откриват пресечни точки. Изследванията са през призмата на различни науки и са реализирани със съвременни методи. Катя Ми­хай­лова проучва проявленията на диалога и монолога в обществото, ана­ли­зи­райки един интересен и недостатъчно изследван обект, какъвто е съвре­мен­ният интелектуалец. Иванка Мавродиева изследва диалога във вир­ту­ална среда, по-конкретно между човек и чатбот, по теми, свързани с рето­риката, като апробира методика, включваща киберетнографския метод и автоки­беретнографското наблюдение. Радея Гешева анализира диалога и мо­нолога в контекста на италианската литература през ХХ век, избирайки интересен изследователски ракурс (тялото в художествени произведения).

Втората рубрика обединява четири статии, всяка от които съдържа ре­зултати от анализи и проучвания в образованието. И в тези текстове от­ново фокусът е върху комуникацията и диалога. Николина Цветкова ана­лизира чуждоезиковото обучение и междупредметни връзки в условията на вис­шето училище. Мая Сотирова проучва учебни програми и теоретични пос­тановки относно една актуална тема в българската образователна сис­тема: развитието на уменията за диалогично устно общуване у учениците в на­чална училищна възраст. Mодели за концептуализиране на доверието в пе­да­гогическата комуникация между учители и родители са разгледани в те­оретичен и методически план от Гергана Кътева, като отново тематиката се откроява със своята актуалност в областта на образованието. Следвайки пос­­тановките за формиране и усъвършенстване на комуникативни и презен­тационни умения Валерия Кардашевска представя резултати от проучване, техники и съвременни подходи при усъвършенстване на гласово-говорните умения на оратора и презентатора.

Актуалността в тематиката се проявява и в статиите от третата руб­ри­ката, посветена на комуникацията и проявленията ѝ в библиотеките и в биз­неса. Боряна Козарева анализира комуникацията „потребител-информация“ в библиотеките в традиционен и съвременен план, достигайки и до чатбота и софтуерните приложения; тя извежда модел на поведение и представя обос­новани изводи, които могат да се разглеждат и като препоръки на експертна основа. Даниел Василев поставя акценти върху комуникацията в процеса на вземане на решения в публични и частни организации в България и оповес­тява резултати от изследвания при прилагане на сравнителен подход.

Стефан Серезлиев представя книгата на Иво Ив. Велинов „За туризма. Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството“, из­дание на Нов български университет, в която са коментирани идеите на из­вестни семиотици, приложимостта им в професионалната практика и ре­то­ричната система на туризма, организираща поетиката на пътуването (озна­чаващото) и света на туризма (означаемото).

Брой 56 на сп. „Реторика и комуникации“, юли 2023 г. се издава с финансовата по­мощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

Issue 56 of the Rhetoric and Communications Journal (July 2023) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72 of December 16, 2022.