Думи на водещите

Сп. „Реторика и комуникации”, брой 45, октомври 2020 г.

Rhetoric and Communications Journal, Issue 45, October 2020

Силвия Цветанска

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: s.tsvetanska@uni-sofia.bg

Маргарита Бакрачева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mbakrachev@uni-sofia.bg

В този брой на списание „Реторика и комуникации“ са представени разнообразни гледни точки на български и чуждестранни автори в изследователското поле на педагогическата и академичната комуникация. Показани са както интеркултурни аспекти на комуникацията, така и локални проблеми, повлияни от конкретния професионален контекст. Обединява ги разбирането, че педагогическата комуникация е професионална дейност, която изисква компетентност и целенасочено развивани качества.

Осемте статии са на автори от пет държави (България, САЩ, Канада, Южна Корея, Казахстан) и те са групирани в три рубрики.

В рубриката „Академичен диалог и кроскултурен ракурс“ са включени три публикации. Adrea Valente в статията запознава читателя с възможностите за комуникация между природните и хуманитарните науки. Людмила Атанасова в научната статия описва ролята на културната рамка като определяща спецификата на академичната комуникация в обучението на студенти в Южна Корея. Aigul Abzhapparova Abdumutalipovna дискутира въпросите, свързани с външната миграция с обучителна цел в казастански университети.

Рубриката „Педагогическа комуникация“ включва предложените от Nick Sciullo добри практики относно дискутиране на понятието „раса“ в рамките на обучението по комуникация. В статията си Веселина Раева разглежда развитието на професионалните качества на гласа на университетския преподавател. Мариета Ботева в публикацията акцентира върху спецификата на обучението на съдебния оратор.

Рубриката „Комуникация в университети, методи на преподаване и изследване“ е с фокус приложни дейности със студенти в академична среда. В нея са включени две публикации. В статия Мая Русева представя добри практики в академична дейност и комуникацията в работилницата по феноменология на политиката  ARS. Иван Ангелов представя и предимствата, и недостатъците на количествените и качествените методи на изследване в социалните науки.

Списание „Реторика и комуникации“ следва своята установена традиция да информира широката си читателска аудитория за появата на нови заглавия и интересни инициативи. Настоящият брой ни запознава с две нови книги чрез рецензиите на проф. Иванка Мавродиева и проф. Янка Тоцева и с един нов изследователски проект ‒ IOW. A Contextualized Dictionary to Problematize Otherness.

В броя е публикувана покана за статии, свързани с изследвания на COVID-19 за издание на списанието през януари 2021 г. Чрез списанието е отправена покана към изследователите в областта на реториката и комуникациите за участие в Осмия международен конгрес на Европейското общество по реторика (Rhetorical Society of Europe Rhetoric as Strategic Thinking, която ще се проведе в Eberhard Karls Universit, Tübingen, Germany, 26-28 May 2021).

Издателско каре

Брой 45, октомври 2020 година

Сп. „Реторика и комуникации“ / Rhetoric and Communications

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: https://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg , info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат и уеб-версия: Пламен Иванов