Думи на водещите

Реторика и комуникации, брой 47, април 2021 година

Медийна и интернет комуникация

Rhetoric and Communications, 47 issue, April 2021

Media and Internet Communication

Editors’ Words

Проф. дпсн Толя Стоицова

Нов български университет

Имейл: tstoitsova@nbu.bg

Доц. д-р Николина Цветкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg

Д-р Иглика Касабова

Институт по реторика и комуникации

Имейл: iglika.kassabova@gmail.com

В настоящия, 47 брой на електронното научно списание „Реторика и комуникации“, 8 автори представят своята задълбочена работа, обединени от областта за медийната и интернет комуникацията. Тази област от години присъства в научната дейност на изследователите. Настоящата пандемична ситуация в света разшири още повече границите на комуникацията в киберпространството. Това се отнася и за медиите. Т.нар. традиционни медии имат отдавна вече собствени уеб сайтове, на които публикуват освен новини, така и цели аудио и аудио-визуални продукти. Със засилването на работата онлайн, и медиите увеличиха неимоверно много публикуваното съдържание в интернет.

Първата рубрика в бр. 47 на списанието е посветена на медийната комуникация. В нея се представят трима автори, двама чуждестранни изследователи и един български, което е безспорно доказателство за международния авторитет на сп. „Реторика и комуникации“. Пандемията на (мета)медията е акцентът, който поставя преподавателят от Софийския университет Симеон Василев, използвайки игра на думите още в заглавието на статията си. Вечно актуалната тема за манифестирането на позитиви и негативи в медийната комуникация е разработена от изследователя от Университета в Ниш – Ванче Бойков. Особен интерес, поради относително по-слабо познатата у нас арабска култура, провокира статията на Мая Хасан. Работата на младия учен се фокусира върху проследяването на връзката глобализация, арабски и ливански медии. Двете статии на Бойков и Хасан се публикуват на английски език.

Втората рубрика се концентрира върху интернет комуникацията. Иска ни се да подчертаем усилията на редакционната колегия на списанието да мотивират български изследователи да публикуват на английски език, както и да се представят дискусии от обществен интерес, проведени онлайн. Така статията на Росен Стоянов от Нов български университет е написана на английски език. Тя засяга нов феномен, изнесен още в заглавието на материала – „Хиперсоциализация в дигиталността“. Втората статията – на Георги Петков, е свързана с нещо, което вълнува всички преподаватели, а именно методиките за преподаване и взаимодействието им с аудио-визуалните техники на комуникация. Последните два материала в рубриката са посветени на здравна тематика, така вълнуваща обществото ни днес. При това материалите засягат медицинската и психотерапевтичната практика. Комуникационните аспекти и динамиката при провеждане на групова терапия във виртуална среда е изборът на Тодор Симеонов – член на Института по реторика и комуникации. Здравната тематика продължава Даниела Танчева, като тя използва метафората „разговорна медицина“, представяйки дискусиите за здраве между лекари и пациенти в интернет.

И третата рубрика – Представяне на книги, не е за подценяване. В настоящия брой става дума за монографията на Мая Василева „Ерата на вечерното токшоу (продуциране на вечерно шоу за онлайн платформи)“, представена привлекателно от проф. Милко Петров. Отново – онлайн комуникацията е събирателният център на книгата.

В заключение, смятаме, че брой 47 на сп. „Реторика и комуникации” продължава оформилата се вече традиция да предлага на читателите си статии и материали, които, от една страна, са особено актуални, а от друга – представляват интердисциплинарен подход към дискутираните научни и практически проблеми.

Проф. дпсн Толя Стоицова е преподавател в департамент „Медии и комуникация“ на Нов български университет. Специалист е по вербална и невербална междуличностна комуникация, медийна комуникация и в последните години – онлайн комуникация.

Доц. д-р Николина Цветкова е преподавател в катедра „Европеистика“ на Философския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работи в областите интернет комуникация, прилагането на ИКТ в преподаването и ученето и междукултурната комуникация. 

Д-р Иглика Касабова e член на Института по реторика и комуникации. Научните й интереси са в областите медийна, виртуална комуникация и визуална реторика.

Брой 47 на сп. „Реторика и комуникации“, април 2021 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП2/41 от 07 декември 2020 г.

Issue 47 of the Rhetoric and Communications Journal (April 2021) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP2/41 of December 07, 2020.

Брой 47, април 2021 година,

Сп. „Реторика и комуникации“ / Rhetoric and Communications Journal

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg , info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Пламен Иванов

Issue 47, April 2021,

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: http://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

Emails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: Plamen Ivanov