Думи на водещите

Editor’s Words

Сп. „Реторика и комуникация“, брой 51, април 2022 г.

Rhetoric and Communications, Issue 51, April 2022

 

Проф. дн Мариета Ботева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Имейл: m.boteva@ts.uni-vt.bg

Проф. дн Иванка Мавродиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Брой 51 на списание „Реторика и комуникации“ е посветен на две области, а именно публичната комуникация и политическата комуникация. В някои публикации авторите търсят и извеждат пресечни точки и релации към медиите, социалните мрежи, властта. Реториката в сложни ситуации на равнища институции и вземане на решения също е обект на проучвания в други статии. В този брой се представят различни поколения учени и изследователи, ракурсите на проучванията позволяват да се установят нови явления, които са анализирани с различни методи и методики. Теоретико-обзорните текстове и тези с резултати от изследвания при използване на различни методи и подходи (количествени, качествени, семиотични, срав­нителни, хронологични, реторични, case study, desk research) и други, пред­ставят поне две от насоките на списание „Реторика и комуникации“, а именно то да бъде място за публикуване на задълбочени изследвания и за оповестяване на новости в научни области, да се дават ориентири и да се изразява респект към научните традиции.

Рубриката „Публична комуникация“ е обособена така, че тя да пред­стави нови и съвременни проявления. Милка Семова поставя фокус върху социалната отговорност и релациите ѝ към лидерството, формирането на политики и ролята на социалните движения; както и върху измерване на въздействието, т.е. опции за интердисциплинарни изследвания, които не­изменно включват публична комуникация. Методите на изследване и орга­низацията му могат да бъдат модел за проучвания и от други изсле­дователи. Neus Crous-Costa осъществява семиотичен анализ върху 29 пла­ката/пос­тера, които са свързани с туризма през една относително нова и перспек­тивна призма за проучвания, а именно до колко може да има са­мобитност и до каква степен различията и другостта се комуникират в тази област.

В рубриката „Политическа комуникация“ са представени статии, на­писани при използване на съвременни методи за изследване. Рада Коджа­башева прави опит да анализира комуникацията и реториката по време на пандемията, а фокусът е върху два обекта: ценностна промяна и разши­ря­ване на политическия риск. Екипът в състав Лилия Райчева, Нели Вели­нова, Лора Метанова, Мариян Томов представя модел за създаване на из­сле­дователски групи между утвърдени учени и млади изследователи. Ав­торите проучват Facebook посланията в три поредни предизборни кампании за избор на народни представители в парламента в България през 2021 г., като са обхванати основни партии и са изведени обобщения относно спе­цификите на осъществяване на политическа комуникация през социалните мре­жи.

В рубриката „Комуникация, власт, медии“ са включени две статии. Симеон Василев чрез методите desk research и case study прави проучване, извежда дефиниции на термина „четвърта власт“, насочва вниманието към установяване проявленията на „четвъртата мрежова власт“, към релациите власт ‒ медии ‒ социални медии. Текстът очертава възможности за изслед­вания и реконцептуализация, както и към обновяване на категориално-понятийния апарат на базата критичен обзор на научни публикации, правни и нормативни документи и анализи. Изследователските търсения на Ан­дрей Вълчев са в три посоки: да представи систематизирано информация за онлайн медиите, от една страна; а от друга ‒ да изведе предиз­ви­кателствата пред жанровете и политическото съдържание в медиите, а от трета ‒ да очер­тае някои тенденции и перспективи относно една динамично разви­ваща се среда.

Рубриката „Докторантски и студентски дебюти“ е обособена, за да се представят анализи, които са направени от докторанти и студенти. Докто­рантът Теодорос Ваниотис (Theodoros Vaniotis) чрез методите вторичен анализ на данни и desk research прави анализ как се  представят възгледите на Китай за развитието на международно и дори глобално равнище и как се представят тези възгледи в публичната, политическата и дипломатическата комуникация. Студентът Атанас Радев в диахронен план проучва речи на пре­зидента Георги Първанов през двата  мандата, изводите са предимно в комуникативен и реторичен план.

В рубриката „Добри практики“ Христо Атанасов в практико-прило­жен план извежда значенията на някои термини (държава, държавни ор­гани, институция, правомощия, пълномощия, правотворчески, правоприла­гащ и правораздавателен, правозащитен и правоохранителен; статус, ста­тут), което би било полезно в публичната, политическата и медийната ко­муникация.

Професор Цветан Давидков представя книгата на Иванка Михайлова „Конфликти в организацията и тяхното управление“, съдържаща полезна информация за работещи в бизнеса и в публичната сфера.

Традиционно авторите са представени в съответната рубрика.

Брой 51 на сп. „Реторика и комуникации“, април 2022 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП3/75 от 18 декември 2021 г.

Issue 51 of the Rhetoric and Communications Journal (April 2022) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP3/75 of December 18, 2021.