Думи на водещите

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 55, април 2023 г.

Rhetoric and Communications, Issue 55, April 2023

 

DOI 10.55206/AOXD6984

Доц. д-р Симеон Василев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: sivasilev@uni-sofia.bg

Проф. д-р Янка Тоцева

Университет за национално и световно стопанство

Имейл: yanka.totseva@unwe.bg

В брой 55 научното електронно списание „Реторика и комуникации“ продължава традицията си да предлага задълбочени изследвания на бъл­гарски и чуждестранни учени, и експерти, по актуални теми в областта на реториката и комуникациите. Той е тематично фокусиран върху теоретич­ното осмисляне на три важни теми – доверието в медиите и PR комуника­цията; европейската политика на сближаване и проявленията на медийни дефицити във виртуална среда; ролята на медиите в образователния процес и тенденциите в докторантското обучение. В броя са включени резултатите от научни изследвания, посветени на реториката на доверието като стимул за регионалните новинарски медии в Нидерландия; на особеностите на дискурса относно ПР стратегията и принципите на поведение като условие за изграждане и поддържане на взаимоотношения между организациите и обществото. Направени са изводи от анализ на дискусиите за евроатлантиз­ма във виртуална среда и на комуникирането на европейската политика на сближаване. За изследователите на образователния процес предлагаме ста­тии за стратегията и реформите в Сърбия, и за докторантското обучение в Германия и България.

  1. W. M. (Willem) Koetsenruijter и J. C. (Jaap) de Jong от Лайденския университет в Нидерландия тематизират близостта като уникално предим­ство за регионалните медии, което ги разграничава от националните нови­нарски организации и е стимул да се избегне реториката на изключването, регионализма и ксенофобията. В статията е представена в теоретичен кон­текст реториката на доверието в регионалните новинарски медии и бли­зостта ка­то квинтесенциално качество на новините. В проучването изсле­дователите тематизират понятието за близост като реторичен похват и ана­ли­зират 52 интервюта с журналисти от регионални нидерландски медии, за да проучат как те аргументират доверието в своята медия.

Димитрина Стефанова изследва доверието като компонентната струк­тура на ПР стратегията и като условие за успешно изграждане и поддържане на взаимоотношения между организациите и обществото като цяло. Като база за анализа са взети експертни проучвания и специалните доклади от последните четири години на Edelman Trust Barometer и на Edelman Data & Intelligence. Изводите са свързани с особеностите на дискурса относно  ПР стратегията и принципите на поведение.

Десислава Антова изследва дискусиите относно евроатлантизма, кои­то се реализират на вербално и визуално равнище във виртуална среда, и по-специално в социалната мрежа Фейсбук. Тя използва метода на рето­ричен анализ, който е фокусиран върху посланията и ефектите от тях в спе­цифичен политически контекст и в предизборна кампания и ситуация. Той дава възможности да се установят някои проявления на евроскептицизма и евроатлантизма във виртуална среда. Статията е повод за дискусия за ме­дийните дефицити, за необходимостта от законови регулации по отно­шение на фалшивите новини и най-вече за злоупотребата с понятията, без в тях да се влага конкретно съдържание.

Комуникиране на европейската политика на сближаване е тема на ста­тията на Асения Димитрова. Тя прави теоретичен обзор и преглед на науч­ната литература, свързана с медийното отразяване и комуникирането на ко­хезионната политика на Европейския съюз (ЕС). Разгледани са англоезични публикации, както и публикации на български език, от научни списания или като част от изследователски проекти, които са свързани с комуникацион­ните стратегии за кохезионната политика. Целта е да се откроят основните подходи, теми и недостигът в научното познание по темата до момента. Асения Димитрова анализира връзката между фондовете и подкрепата за Европейския съюз като цяло, както и влиянието ѝ върху усещането за евро­пейска идентичност.

Иван Цветанович разглежда новия процес на образование в Сърбия. Той поставя проблема с академичната честност и правната система в сфе­рата на образованието. Иван Цветанович прави обзор на добрите практики на учени от САЩ и анализира примери за негативни прояви в структурата и организацията в образователните институции в Сърбия. Той разглежда основно перспективите за отношенията между всички страни, отговорни за успешното образование, за ролята на демократичните медии в областта на образованието и за превръщането на образованието в „специфична форма на културна памет“.

Адриана Тонева представя проучване на нормативната база и страте­гическите документи на докторантското обучение в Германия. В статията са направени контент анализ и вторичен анализ на данни и са конкретизи­рани изискванията за прием и провеждане на докторантура в три различни федерални провинции. Обобщени са практиките на съвместната изследо­вателска дейност в рамките на общ научен труд и тенденциите за интерна­ционализация на всички нива във висшите учебни заведения на Германия.

Надя Бирежакли анализира докторантското обучение в България в светлината на Болонския процес и Европейското образователно простран­ство. В статията се очертават перспективите и предизвикателствата пред докторантското обучение и се дават препоръки за оптимизиране на образо­вателния и изследователския процес в рамките на обучението за придо­биване на образователната и научна степен „доктор“ в България. В статията е направен изводът, че се наблюдава постепенна хармонизация в практиките и качеството на докторантското обучение.

В рубриката „Представяне на авторите“ проф. дн Иванка Мавродиева представя книгите на Венцислав Бондиков „PR като обект на познание. Към философията на пъблик рилейшънс“ и „Критични дебати за PR“.

Брой 55 на сп. „Реторика и комуникации“, април 2023 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

Issue 55 of the Rhetoric and Communications Journal (April 2023) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72 of December 16, 2022.