Думи на водещите

Електронно научно списание „Реторика и комуникации”, бр. 18, юли 2015

Реторика, медии, ПР, политическа комуникация

Осемнадесетият брой на електронното научно списание „Реторика и комуникации” (юли 2015) включва статии, обединени тематично около реториката, политическата комуникация и обществените отношения, медиите и връзките с обществеността, изборите и специалните събития. Тематиката предполага многоцветна палитра, в броя са представени както резултати от проучвания на различни събития и процеси в България и Украйна, така и теоретични обзори и постановки; както методи за изследвания, така и монографии, в които са изведени постановки от задълбочени проучвания.

Политическата комуникация, международните отношения и анализът им през призмата на критическия анализ на дискурса или дискурсивния критически анализ са проучени от Олга Брусиловская. Ольга Русова прави сравнeние между „Солидрност“ в Полша и майдана в Украйна. Мая Русева разглежда понятията „истина“ и „политика“ и особености на социалната комуникация. Валентина Златанова представя теми, свързани с мултикултурализма и етническите различия. Аспарух Диков извежда особености на политическата комуникация в телевизионните дебати след анализ на изборите за Eвропейски парламент в България през 2014 г.

Вторият фокус е върху медиите и реторика. Толя Стоицова представя интересни теоретични и практически разсъждения в следствие от проучване на нестандартния език в медиите. Иво Пиперков анализира актуална тема, свързана с интерактивната комуникация в социалните медии. Иглика Касабова извежда теоретични постановки и термини и от реторична гледна точка ги представя спрямо медиите и социалните мрежи. Гергана Райжекова изучава музикалните клубовете в България и обосновава тезата си за клубовете като съвременни алтернативни медии.

Третият фокус в броя е върху реторика, ПР и специалните събития. Теоретични постановки за реториката са изведени в статиите на Георги Петков и Цветан Кулевски. Специалните събития са проучени от Тина Сатиева, а празниците и фестивалите – от Христина Христова.

В броя са включени превод на текста от латински „Сума за проповедническото изкуство“ и въведение към него от Георги Петков.

В броя са представени две книги:

Йовка Тишева: книгата на Виолета Тачева „Комуникативни умения в медицинската практика”.

Иванка Мавродиева: Агнешка Будзинска-Дака (Agnieszka Budzyńska-Daca) и книгата й Retoryka Debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010”.

Водещи броя – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, проф. д.ф.н. Толя Стоицова, гл. ас. д-р Иво Пиперков и д-р Пламен Павлов