Думи на водещите

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 30, септември 2017 г.

Реторика, аргументация, ПР, медии

Думи на водещите броя – доц. д-р Стефан Серезлиев, проф. д-р Йовка Тишева, проф. дн Иванка Мавродиева, д-р Пламен Павлов

Брой 30 на електронното научно списание „Реторика и комуникации“ е ориентиран тематично към представяне на резултати от изследвания в областта на реториката и съвременните проявления на ПР и медиите. Тематиката е концентрирана около това да се оповестят актуални знания и резултати от изследвания.

Толя Стоицова анализа възприемането на благосъстоянието и материалното благополучие сред българите и оповестява резултати от анализа.

Цветан Кулевски провокира читателския интерес със заглавието на своята статия „Виртуалното“ у Аристотел: поглед назад“.

В статията с автор Анелия Попова са включени терминологични обзори и изясняване на понятия, свързани с манипулацията и в частност генерализирането като манипулативна техника в телевизионната комуникация.

В статията на Елица Николова се огласяват резултати от актуални изследвания в областите ПР, и в частност на филантропичния ПР.

Даниела Котевска Лозаноска представя резултати от проучване, свързано с позитивната комуникация на базата на създаване на ефективна публична политика в сферата на туризма.

В отделна рубрика се представя Четвърта международна конференция ESTIDIA „Диалог без граници: Стратегии на междуличностната и междугруповата комуникация“ (Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication“).

В брой 30 е включена рецензия на книгата “The Power of Public Speech”.

Студентите правят своите дебютни опити при писане на научни статии, като представят резултати от реторичен анализ на академичната комуникация в Coursera, както и от изучаване на аргументативна стойност на личната история в пъблик рилейшънс.

Водещи броя – доц. д-р Стефан Серезлиев, проф. д-р Йовка Тишева, проф. дн Иванка Мавродиева, д-р Пламен Павлов

Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 30, септември 2017 г.