Думи на водещите / Editor’s Words – Issue 53, October 2022

Проф. д-р Йовка Тишева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: tisheva@uni-sofia.bg

Дн, д-р Антонина Кардашева

Нов български университет

Имейл: contact@drantoninakardasheva.com

 

DOI: 10.55206/LCNL8512

Брой 53 включва публикации, в които темите са свързани с про­яв­ленията на комуникацията и реториката в динамично развиващи се области и сфери през 21. век: политика, обществени процеси, медии, интернет, биз­нес, образование и др. Някои от статиите са по-тясно обо­собени по тема­тичен принцип, а други представят резултати от интер­дисциплинарни из­следвания. Методите и методиките, които авторите използват, са както ко­личествени, така и качествени. Анализите включват извеждане на явления и процеси в различни области на обществото, установяване на тенденции и представяне на прогнози от научна гледна точка. Българската действи­тел­ност е един от обектите на изследване. Катя Михайлова анализира кампа­ниите за предсрочни парламентарни избори в България през 2021 г. и из­вежда реторични и дискурсивни особености на базата на задълбочен ана­лиз. Кандидатпрезидентските избори в България през 2021 г. се анализират през призмата на визуалната комуникация и в частност плакатите от Анелия Георгиева. По-широк обхват има изслед­ването на Ивелина Боевска, която представя дигиталната демокрация не само в национален контекст, но и достига до извеждане на същността и тенденциите в динамичната ко­муникационна среда от гледна точка на политическата комуникация, поли­тология и социологията. Отново в дискурсивен план, но този път доми­ниращото е онлайн пространството като обект на изследване, като авторите (Natalia Ryabchenko, Olga Maly­sheva, Veronika Katermina, Anna Gnedash) правят проучване от лингвис­тична гледна точка относно американската дейст­вителност.

Медиите и съвременните явления и проявления се проучват от Илия Вълков, който анализира четири медии или платформи, които са част от медийната екосистема и медийния пазар у нас. Блогове и блогърството са обект на теоретичен обзор от Розалина Божилова, която представя тра­диционни и нови видове и установява специфични проявления. Lavinia Enache намира пресечни точки между виртуалните общности, бранда, еко­логичния туризъм и поведението на потребители, като акцентът е Ру­мъния.

Образованието, академичната комуникация и промените в нагласите на преподаватели и студенти провокира интереса на изследователите. Ан­тоанета Гетова представя резултати от анализ на промените в нагласите и ко­муникацията във висшето образование по време на пандемията в Бъл­гария. Zeyneb Khadi и Hana Aissaoui представят резултати от хибридното обуче­ние във виртуална учебна среда в Алжир.

Представена е книгата на Randy Harris „Linguistic Wars: Chomsky, Lakoff, and the Battle for Deep Structure“ от Симеон Василев; текстът е с метафоричното и същевременно информативно и атрактивно заглавие на „Лингвистичната шекспириада на Ранди Харис“.

Публикациите на студенти от Силезийски университет в Катовице, Полша (Armin Kuźmiński и Agnieszka Budzisz) са свързани с публичната и медийната комуникация.

Интернационалнионалността на авторите и широкият спектър на те­ма­тиката, високото качество на изследванията, актуалността на пробле­матиката са особеностите на брой 53.

Традиционно присъства рубриката представяне на авторите.

Брой 53 на сп. „Реторика и комуникации“, октомври 2022 г. се издава с финансовата по­мощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП3/75 от 18 декември 2021 г.

Issue 53 of the Rhetoric and Communications Journal (October 2022) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP3/75 of December 18, 2021.

Editor’s Words

 

DOI: 10.55206/LCNL8512

 

Prof. Yovka Tisheva, PhD

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

E-mail: tisheva@uni-sofia.bg

Antonina Kardasheva, DSc, PhD

New Bulgarian University

E-mail: contact@drantoninakardasheva.com

Issue 53 includes publications on topics related to the manifestations of communication and rhetoric in dynamically developing fields and spheres in the 21st century: politics, social processes, media, the internet, business, education, etc. Some articles are more narrowly thematic, while others present the results of interdisciplinary research. The methods and methodologies used by the authors are both quantitative and qualitative. The analyses include inferring phenomena and processes in different areas of society, identifying trends, and presenting predictions from a scientific perspective. Bulgarian reality is one of the objects of study. Katya Mihailova analyses the campaigns for early parliamentary elections in Bulgaria in 2021 and draws rhetorical and discursive features based on an in-depth analysis. The presidential election candidates in Bulgaria in 2021 are analysed through the prism of visual communication and in particular based on posters by Anelia Georgieva. A broader scope is presented in the research of Ivelina Boevska, who presents digital democracy not only in a national context but also reaches to bring out the essence and trends in the dynamic communication environment from the perspective of political communication, political science and sociology. Again in discursive terms, but this time the dominant one is the online space as the object of study, with the authors (Natalia Ryabchenko, Olga Malysheva, Veronika Katermina, Anna Gnedash) making a study on the American reality from a linguistic perspective.

Media and contemporary phenomena and manifestations are studied by Iliya Valkov, who analyzes four media or platforms that are part of the media ecosystem and media market in the country. Blogs and blogging are the subject of a theoretical overview by Rosalina Bozhilova, who presents traditional and new types and identifies specific manifestations. Lavinia Enache finds inters­ections between virtual communities, branding, ecotourism and consumer behaviour, with a focus on Romania.

Education, academic communication and changes in the attitudes of teachers and students provoke the interest of researchers. Antoaneta Getova informs about some results of an analysis of changes in attitudes and commu­nication in higher education during the pandemic in Bulgaria. Zeyneb Khadi and Hana Aissaoui present results of hybrid learning in an virtual environment in Algeria.

Randy Harris’s book “Linguistic Wars: Chomsky, Lakoff, and the Battle for Deep Structure” is presented by Simeon Vassilev. The text has the meta­phorical yet informative and appealing title of Randy Harris’s Linguistic Shakespeare.

The publications written by students from the University of Silesia in Katowice, Poland (Armin Kuźmiński and Agnieszka Budzisz), are related to public and media communication.

The internationality of the authors and the broad range of the subject matter, the high quality of the research, and the topicality of the issues are the features of Issue 53.

Traditionally, there is a section introducing the authors.

Брой 53 на сп. „Реторика и комуникации“, октомври 2022 г. се издава с финансовата по­мощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП3/75 от 18 декември 2021 г.

Issue 53 of the Rhetoric and Communications Journal (October 2022) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP3/75 of December 18, 2021.