Думи на главния редактор

„Реторика и комуникации” - брой 5, септември 2012

„Реторика и комуникации” – брой 5, септември 2012

Петият брой на електронното научно списание „Реторика и комуникации“ включва статии, които са написани от докторанти от Софийския университет. Някои статии са своеобразни дебюти на докторантите. Други статии притежават характеристиките на много добри научни публикации. Вероятно тези докторанти следват традициите и образците на утвърдени имена в дадена научна област. Съизмерването на докторантите с млади учени и изследователи също е полезно, а конкуренцията между мотивирани и способни колеги е ползотворна. Пътят към научната кариера за много от докторантите започва от първата статия, създадена в резултат вече не на мъките над белия лист, казано метафорично, а подготвена пред монитора на компютъра.

Решението да се публикуват компактно в отделен брой статии на докторанти бе провокирано от готовността да се предостави трибуна, в случая виртуална, за изявата им като автори на научни статии. Материалите за публикуване са селектирани след приключването на курса „Академично писане за докторанти“ през пролетта на 2012 година, който е част от докторантско училище, организирано от Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Докторантите имат възможност да публикуват в електронното списание „Реторика и комуникации“ (а и не само в него), като приложат на практика усвоените умения за писане на електронни научни публикации (а и на статии за други списания, отпечатвани на хартия).

Докторантският брой на списанието, ако го наречем така,  се отличава с една особена калейдоскопичност по тематичен критерий. Статиите обаче са обединени в няколко рубрики, а именно:Комуникации, философия и образование, Комуникации и европейска интеграция, Комуникации и управление,  Комуникации и медии и Комуникации и интернет. В този пети брой на списанието има материали, в които се представят актуални научни проблеми. Други статии са създадени като обзор на теории, концепции, периодизации и други. В някои статии се оповестяват резултати от анализи по теми, свързани с дисертациите на докторантите; в тези публикации има представяне на теории, критичен прочит на книги и статии, както и обосноваване на използването на определени методи в изследванията.

Статиите са рецензирани и редактирани от членове на редакционната колегия на списанието и от специалисти в съответните научни области. Рецензентите показват няколко съществени елемента на академичната комуникация: взискателност и коректност, толерантност и принципност.

Коректор на броя е Елена Пеловска.

В този брой е представено и списанието „Чуждоезиково обучение“ (виж в сайта  <http://foreignlanguages.azbuki.bg/>). Сп. „Чуждоезиково обучение“ излиза без прекъсване от 1974 година.

И накрая, списанието „Реторика и комуникации“ започва втората година от издаването. Може да се каже, че то не само проходи, но и прави първите си стъпки в посока създаване на традиции чрез творчески научни търсения и чрез осмисляне на постиженията и пропуските.

Доц. дфн Иванка Мавродиева – главен редактор

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>