Д-р Антонина Николова Кардашева

Antonina-KaradechevaД-р Антонина Николова Кардашева е Магистър по психология от Софийски университет „Св. Климент Охридски” по две специалности: Медицинска психология и Психотерапия. Тя е член на УС на Българска Асоциация за Тренинг и Развитие.

Има придобита научна и образователна степен „доктор” на тема „Психологически аспекти на професионален стрес”. Присъдена й е научна степен „доктор на науките” на тема: „Личностна детерминираност и психосоциална проекция на Емоционалната интелигентност”.

Д-р Антонина Кардашева е Управляващ директор на Smart Strategies Ltd.

Тя е хоноруван преподавател в Нов Български Университет; HR консултант и психолог в областта на Емоционалната интелигентност; експерт по организационна и лична ефективност, консултант по стратегическо управление, треньор по групово-динамичен тренинг, социални умения, организационно поведение и управление на лични емоционални инвестиции; Сертифициран психотерапевт.

Д-р Антонина Кардашева е автор на учебни пособия и няколко монографии, между които: “Психология за родители” – две издания и “За емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите”.

Професионални интереси: организационна диагностика, консултиране, иновативни стратегии за развитие и обучения, супервизия и индивидуален и групов коучинг.

Д-р Кардашева работи и има публикувани статии и научни доклади в областта на психология на детското развитие и девиантното поведение, психодиагностика на личността, семейна психотерапия и консултиране, Емоционална интелигентност.

Като изследовател разработва, тя стандартизира и адаптира за България различни методи за групова и индивидуална психодиагностика.

an.kardasheva@gmail.com

office@smartstrategiesbg.eu

www.smartstrategiesbg.eu

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>