Д-р Антонина Николова Кардашева

Antonina-Karadecheva

Д-р Антонина Николова Кардашева е хоноруван преподавател в Нов български университет. Професионалните й интереси са в областите: бизнес комуникация, индивидуален и групов коучинг, организационна диагностика, консултиране, иновативни стратегии за развитие и обучения. Тя е „доктор на науките” на тема: „Личностна детерминираност и психосоциална проекция на емоционалната интелигентност”. Има придобита научна и образователна степен „доктор” на тема „Психологически аспекти на професионален стрес”. Д-р Антонина Кардашева е автор на монографиите „Психология за родители” и „За емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите”. Д-р Кардашева стандартизира и адаптира за България различни методи за групова и индивидуална психодиагностика. Д-р Антонина Кардашева е Управляващ директор на Фондация за развитие на емоционалната интелигентност. Имейл: an.kardasheva@gmail.com

Dr. Antonina Kardasheva is a part-time lecturer at New Bulgarian University. Her professional interests are in the areas of business communication, individual and group coaching, organizational diagnostics, consulting, innovative development strategies and training. She is a Doc. Sc. on the subject of personal determination and psychosocial projection of emotional intelligence. She has a PhD degree in psychological aspects of occupational stress. Dr. Antonina Kardasheva is the author of the monographs “Psychology for Parents” and “On Emotional Intelligence and Individual Differences of Bulgarians”. Dr. Kardasheva standardises and adapts different methods of group and individual psychodiagnosis for Bulgaria. Dr. Antonina Kardasheva is Managing Director of the Foundation for the Development of Emotional Intelligence.

Email: an.kardasheva@gmail.com

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>