Електронно научно списание „Реторика и комуникации”, бр. 13, юли 2014 година

Думи на водещите

Брой 13 на електронното научно списание „Реторика и комуникации” (юли 2014) включва статии, които са обединени тематично около реториката, пъблик рилейшънс (ПР), медиите и рекламата. Широката проблематика дава възможност за прилагане на разнообразни подходи.

Броят започва с раздел, в който са намерили място статии, свързани с реториката и етиката. Първата статия e на проф. М. Л. Брунер (Michael Lane Bruner) „Critical Rhetoric and the Analysis of Unintentional Persuasion”; от тази публикация на утвърдения учен от САЩ българският читател може да научи за една от тенденциите в развитието на реториката. В статията на Мина Иванова е направен критически реторически анализ на Музея на социалистическото изкуство в България. Двете статии тематично разгръщат проблематиката за критическия реторически анализ. Методий Рождественский представя в публикацията си резултати (както е отразено и в заглавието) от  опит за систематично изследване на Ad Auctoritatem в реторическа перспектива. В статията на Силвия Минева „Еthical Dilemma: Between the Language of Values and the Value of Recourses” се представят резултати от изследване от гледна точка на етиката.

Във втория раздел авторите оповестяват резултати от анализи и проучвания на различни събития и процеси от областта на политиката, екологията и др. Търсят се традиционни прояви, утвърдени проекции и нови перспективи пред връзките с обществеността (пъблик рилейшънс – ПР), като например:

– ПР и интернет, интерактивен модел за ПР комуникация (Кремена Георгиева);

– ПР – екология – институции (Анелия Янева);

– ПР – бранд – тероризъм (Стефан Серезлиев);

– политическият ПР и протестите през 2013 година (Весела Любенова).

Третият фокус в броя е върху медиите, рекламата и лингвистиката. Интерес представлява статията на Владимир Досев, озаглавена „Социални, когнитивни и дискурсивни особености на медийната манипулация”.

В броя са представени две книги и две списания.

Дадена е информация за добри практики, свързани с научните продукти и качеството на дейности и услуги в СУ „Св. Климент Охридски”.

Водещи броя – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, проф. д.пс.н. Толя Стоицова и д-р Пламен Павлов

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>