Ерата на вечерното токшоу (продуциране на вечерно шоу за онлайн платформи)

Представяне на книги

Book Review

Милко Петров

Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Имейл:milko_petrov@yahoo.com, mdpetrov@unisofia.bg

Научната монография „Ерата на вечерното токшоу (продуциране на вечерно шоу за онлайн платформи) “ е първото цялостно научно изследване на появата и развитието на телевизионния жанр “вечерно токшоу” в световен мащаб и у нас. Този жанр е много популярен и обичан от зрителската аудитория, той традиционно постига висок рейтинг, а неговите водещи се превръщат в много известни и популярни публични личности. Това прави научното изследване на развитието на вечерното токшоу много актуално и важно за развитието на българската медийна теория на по-високо равнище.

Гл. ас. д-р Мая Василева показва много сериозни професионални познания за развитието, структурата и творческия инструментариум на вечерното токшоу в САЩ, Европа и у нас.Тя предлага интегрална методология на научния анализ, която включва елементи от: медийната история, медиазнанието, телевизионните жанрове, социология на медиите, медийната регулация, политологията и др. Научната монография се основава на комплексен анализ, свързан с появата и развитието на вечерното токшоу, който използва многобройни изследователски инструменти. Тя изследва и актуалния живот на вечерното токшоу в онлайн платформите, които днес са своеобразен „цифров ключ” към неговото бъдеще.

Научната монография съдържа увод, четири глави, заключение, обобщение, библиография и приложения в размер на 267 страници. Авторката избира дедуктивен подход в своя научен анализ. В първа глава, тя разглежда жанровата идентификация на вечерното токшоу, неговия формат, структура, творчески инструментариум, роля на водещия в шоуто. Втора глава е посветена на разгръщането на вечерното токшоу в САЩ, неговото развитие като телевизионно развлечение, медийните традиции, които създава, „златното поколение” водещи в лицето на Дейвид Летерман, Джей Лено и др. Гл. ас. д-р Мая Василева представя развитието на вечерното токшоу в онлайн среда, неговият съвременен живот в новите цифрови условия, в различните онлайн платформи за споделяне на видеосъдържание. С професионална прецизност, тя разглежда големите възможности на токшоуто да генерира нови потребители в онлайн платформите, да създава коренно различна медийна аудитория. Това прави научният анализ особено актуален и модерен, той съответства на развитието на новите медии, социалните мрежи и медийните онлайн платформи.

Трета глава е посветена на развитието на вечерното токшоу в България. Авторката подробно, и въз основа на богат емпиричен материал, разглежда най-добрите образци в този телевизионен жанр – „Шоуто на Слави”; „Вечерното шоу на Азис“; „Шоуто на Иван и Андрей“ и „Шоуто на Николаос Цитиридис“. Мая Василева прави две последователни изследвания: първото изследване включва сравнителен контент анализ на „Шоуто на Слави“, „Шоуто на Иван и Андрей” и „Вечерното шоу на Азис” в изследователски период от една година (септември 2009 – септември 2010). Второто изследване включва контент анализ на „Шоуто на Николаос Цитиридис” и „Вечерното шоу на Слави Трифонов” в изследователски период от 6 месеца ( януари 2020 – юни 2020). Чрез група от индикатори, тя проследява развитието и промяната на формулата на вечерното токшоу у нас, което несъмнено е голям научно-изследователски принос на научната монография. Четвърта глава е особено злободневна – тя разглежда политическото говорене на терена на развлечението във вечерното токшоу, и някои аспекти на политизирането на “Вечерното шоу на Слави Трифонов” по “7/8 телевизия”, създаването на партия, която има свое вечерно телевизионно шоу.

Научната монография завършва с обобщение, научни новости и някои изводи.

Тя е много сериозно теоретично изследване на вечерното токшоу в няколко основни дискурса: исторически; медиаветски; жанров;политологичен. Авторката представя примерна типологизация на отделните токшоу формати, като съпоставя опита на вечерното токшоу в САЩ, в някои европейски страни, и у нас. Тя предлага дефиниции за телевизионен формат вечерно токшоу, за неговия творчески инструментариум и концепция.

Мая Василева прави някои обобщаващи изводи, а именно:

– за голямото влияние на вечерното токшоу върху аудиторията, за неговата възможност за добри инвестиции и разгръщане на личните качества на неговите водещи;

– за решаващата роля на водещия във вечерното токшоу , който лично контролира своя екип, изпълнява специфични управленски функции, влиза в ролята на мениджър и редактор от гледище на маркетинга, превръща се в печеливша марка, която продава продукта. Именно водещият води преговори с телевизиите за сключване на договор, осъществява връзка с рекламодателите. Водещият на шоуто винаги има свой неповторим стил и харизматично присъствие на ТВ екран. Неговото превръщане в успешно продаваема марка е гаранция за дългия и продуктивен живот на шоуто.

– за сегментираната панелистична структура на вечерното токшоу, което се реализира по матрица и се превръща в каноничен формат;

– за карнавално- водевилното шествие на идеи, герои и съдби във вечерното токшоу, за неговия комедиен хумор, въз основа на актуалните новини на деня;

– за “Шоуто на Слави” като емблематично за жанра в българския телевизионен пазар.То се прави по американски образец, а творческият потенциал на Слави Трифонов е конкурентен на потенциала и опита на редица американски водещи на вечерно токшоу.;

– за “Вечерното шоу на Азис”, което има таблоидна формула, насочена главно към забавлението и защитената интимност;

– за амбивалентното значение на вечерното токшоу, в което развлечението се съпътства от някои социално- значими теми от обществения живот;

– за конкретния политик, който в шоуто получава статут на звезда, а политиката придобива развлекателен характер и се превръща в шоу бизнес.

Заслужава специално да се отбележат двете професиограми, които авторката е съставила. Първата професиограма е матрица на различните типове водещи на вечерно токшоу. Втората е практическа професиограма на водещите на вечерно токшоу в българската телевизионна практика. Това систематизира медийния профил на водещия на вечерно токшоу както в общотеоретичен план, така и спрямо българския телевизионен опит.

Убедено смятам, че тази научна монография е отлично структурирана, тя показва сериозните теоретични познания на авторката, написана е на ясен и разбираем научен език. Представената научна монография запълва голяма липса в българската медийна теория относно появата, историческия път и развитието на вечерното токшоу- в световен мащаб и у нас. Монографията ще бъде издадена от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“. Нейното публикуване е много полезно както за студентите от медийните специалности във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”, така и за студентите от медийните специалности в други висши училища. Теоретичният анализ, богатата фактология, емпиричният материал от проведените изследвания, и направените изводи и обобщения, ще бъдат наистина полезни за журналисти, ПР експерти, филолози, политолози и образовани читатели.

Ръкописът е изпратен на 12.03.2021 г.

Рецензиране от двама независими рецензенти: от 15.03.2021 до 25.03.2021.

Приемане за публикуване: 26.03.2021.

Manuscript was submitted: 12.03.2021.

Double Blind Peer Reviews: from 15.03.2021 till 25.03.2021.

Accepted: 26.03.2021

Брой 47 на сп. „Реторика и комуникации“, април 2021 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП2/41 от 07 декември 2020 г.

Issue 47 of the Rhetoric and Communications Journal (April 2021) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP2/41 of December 07, 2020.