Етика

Етика на публикуването

За рецензентите

 • Рецензентите на списание „Реторика и комуникации” оценяват ръкописите въз основа на научната им стойност без оглед на институционалната принадлежност, социалния статус, етническия произход, расата, политическата философия, религиозните убеждения на автора.

 • За повече информация за отговорностите виж рубриката „Рецензиране“/ „Процедура на рецензиране“ – линк

За Редакционната колегия (Editorial Board)

– Главният редактор и членовете на Редакционната колегия на списание „Реторика и комуникации” имат следните отговорности и спазват следните етични норми и правила:

– Обсъждат постъпили предложения за статии и определят водещи даден брой на базата на експертизата на членовете на редакционната колегия.

– Канят външни експерти като водещи броевете.

– Избират водещите броя.

– Планират броевете с цел публикуване на статии, които са с високо научно качество.

– Организират и поддържат Редакционната колегия (23 членове от януари 2020 година, които са утвърдени учени и изследователи от университети в България и от други държави).

– Посочват двама независими рецензенти за всеки получен ръкопис.

– Проследяват процеса на рецензиране и публикуване на окончателния вариант на научните статии за всеки брой, като това създава гаранция за високо качество.

– Изпращат информация до авторите.

– Проследяват онлайн публикуването.

– Проследяват публикуването в отделен сайт абстрактите на английски и текстовете на статиите на pdf, връзките към основния сайт на списанието.

Решенията за публикуване на ръкописите се вземат от членовете на Редакционната колегия на списанието, без да има външно влияние.

Главният редактор на списанието е в правото си да определя тематичното съдържание на отделните броеве на списанието след обсъждане с Редакционната колегия на сп. „Реторика и комуникации“.

Главният редактор и онлайн редакторът на списанието имат правото и задълженията да определят датата за онлайн публикуването на одобрените ръкописи и броеве.

За членовете на Издателския съвет (Editorial Council):

Издателският съвет на списание „Реторика и комуникации” се състои от 12 члена, които са представители на водещи университети от 10 държави извън България.

Членовете на Издателския съвет имат следните отговорности и спазват следните етични норми и правила:

– Генерират идеи и представят предложения и концепции за тематични броеве на списанието.

– Представят информация на научни постижения, методи и методики на изследвания, които се отнасят до тематиката на списание „Реторика и комуникации”.

– Информират за значими научни публикации в научните области реторика, аргументация, виртуална комуникация, публична комуникация, бизнес комуникация, медийна комуникация, педагогическа комуникация, интеркултурна комуникация, визуални изследвания.

– Информират за значими научни събития.

– Препоръчват за представяне в списанието на важни научни публикации.

За авторите

 • Авторът/авторите носят отговорност за съдържанието на научната статия, коректното цитиране и позоваване на предходни научни публикации. Случаите на непозоваване на научни текстове се счита за неприемливо от етична гледна точка поведение.

 • Авторът е задължен да гарантират, че той или тя са написали научната статия и че това е оригинален ръкопис. Авторът поема отговорността на автентичността на ръкописа, който е изпратил. Авторът попълва документ във връзка с авторските права, както и че е подготвил сам оригинален ръкопис.

 • Авторът гарантира, че не е изпращал предложения ръкопис за публикуване в друго издание. Ако това е направено, се счита за неетично поведение от страна на автора.

 • Авторът трябва да прави обосновани изводи и обобщения и да представя аргументи, като не допуска неверни твърдения.

 • При критичен прочит и анализ на вече публикувани данни, авторът спазва етичните правила и се позовава на източниците коректно и пълно.

 • Плагиатството се приема като неетично поведение.

 • Цитирането на научни публикации, правни и административни документи трябва да е точно и пълно и да е според стандартите.

 • Авторите са задължени в процеса на пиър ревюирането (Peer Reviewing Procedure) двойно независимо рецензиране (double-blind peer review) да правят редакции и допълнение във връзка с бележките, критиките и съветите на рецензентите и да изпращат в срок текстовете със съответните допълнения и редакции.

 • Авторите участват в процеса на подготовка и публикуване онлайн на ръкописа.

 • Авторите се информират чрез имейл в отделните етапи относно публикуването на статията им.

 • Авторите информират редакцията, ако открият грешки в онлайн публикуваната научна статия.

 • Ако трета страна информира за допуснати грешки, авторът оттегля ръкописа си при доказване, че има такива грешки.

 • Авторите посочват и предоставят използваните източници на редакционната колегия, ако бъдат помолени за това.

 • Авторите имат авторски права съгласно законовите разпоредби.

 • Цитатите, цитирането на научни източници и тълкуванията от научна гледна точка са отговорност единствено и само на автора/авторите на научната статия.

 • По теми, свързани с цитирането на научни източници и научни интерпретации, по които има различни гледни точки между автора/авторите на дадена статия и цитирания автор или автори, евентуалното възникналите дискусии са отговорност единствено и само на двете страни. Всички решения се вземат между двете страни и в съответствие със законите, нормите и етични правила.

Списание „Реторика и комуникации” споделя и спазва политиката за научна и публикационна етика на СОРЕ и на Софийския университет Св. Климент Охридски“.

В политиката за рецензиране списанието „Реторика и комуникации“ споделя и се придържа към следните официални документи:

Източници:

[1] COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers https://publicationethics.org/resources/guidelinesnew/copeethicalguidelinespeerreviewers

[2] CSE White Paper on Publication Ethics https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-paper-on-publication-ethics

[3] Европейски етичен кодекс за почтеност на научните изследвания: Преработено издание, ALLEA http://www.allea.org/wpcontent/uploads/2018/06/ALLEAEuropeanCodeofConductforResearchIntegrity-2017-Digital_BG_FINAL.pdf

[4] The European Code of Conduct for Research Integrity: Revised Edition, ALLEA (2017) – линк за английската версия http://www.allea.org/wpcontent/uploads/2017/05/ALLEAEuropeanCodeofConductforResearchIntegrity-2017.pdf

[5] Етичен кодекс на академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2016) СУ: Етична комисия. 2018. https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administrativna_struktura/etichna_komisiya