Етика

Списание „Реторика и комуникации” споделя и спазва политиката за научна и публикационна етика на СОРЕ и на Софийския университет Св. Климент Охридски“.

В политиката за рецензиране списанието споделя и се придържа към следните официални документи:

 • COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers – линк [1]
 • CSE White Paper on Publication Ethics – линк [2]
 • Европейски етичен кодекс за почтеност на научните изследвания: Преработено издание, ALLEA (2018) – линк за българската версия [3]

 • The European Code of Conduct for Research Integrity: Revised Edition, ALLEA (2017) – линк за английската версия [4]

 • Етичен кодекс на академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2016) – линк [5]

Етика на публикуването

За рецензентите

 • Рецензентите на списание „Реторика и комуникации” оценяват ръкописите въз основа на научната им стойност без оглед на институционалната принадлежност, социалния статус, етническия произход, расата, политическата философия, религиозните убеждения на автора.
 • За повече информация за отговорностите виж рубриката „Рецензиране“/“Процедура на рецензиране“ 

За редакционната колегия

– Главният редактор и членовете на редакционната колегия на списание „Реторика и комуникации” имат следните отговорности и спазват следните етични норми и правила:

– Обсъждат постъпили предложения за статии и определят водещи даден брой на базата на експертизата на членовете на редакционната колеги.

– Канят външни експерти като водещи броевете;

– Избират водещите броя.

– Планират броевете с цел публикуване на статии, в които има високо научно качество;

– Организират и поддържат Редакционната колегия (21 членове към юли 2018 година, които са утвърдени учени и изследователи от университети в България и от други държави).

– Посочват двама независими рецензенти за всеки получен ръкопис;

– Проследяват процеса на рецензиране и публикуване на окончателния вариант на научните статии за всеки брой, като това създава гаранция за високо качество;

– Изпращат информация до авторите;

– Проследяват онлайн публикуването.

– Проследяват публикуването в отделен сайт в архив абстрактите на английски език линк и връзките към основния сайт на списанието.

Решенията за публикуване на ръкописите се вземат от членовете на редакционната колегия на списанието, без да има външно влияние.

Главният редактор на списанието е в правото си да определя тематичното съдържание на отделните броеве на списанието след обсъждане с редакционната колегия.

Главният редактор и онлайн редакторът на списанието имат правото и задълженията да определят датата за онлайн публикуването на одобрените ръкописи и броеве.

За членовете на Изпълнителния борд:

Изпълнителният борд на списание „Реторика и комуникации” се състои от 12 члена, които са представители на водещи университети от 10 държави извън България.

Членовете на Изпълнителния борд имат следните отговорности и спазват следните етични норми и правила:

– Генерират идеи и представят предложения и концепции за тематични броеве на списанието;

– Представят информация на научни постижения, методи и методики на изследвания, които се отнасят до тематиката на списание „Реторика и комуникации”;

– Информират за значими научни публикации в научните области реторика, аргументация, виртуална комуникация, публична комуникация, бизнес комуникация, медийна комуникация, педагогическа комуникация, интеркултурна комуникация, визуални изследвания;

– Информират за значими научни събития;

– Препоръчват за представяне в списанието на важни научни публикации;

За авторите

 • Авторът/авторите носят отговорност за съдържанието на научната статия, коректното цитиране и позоваване на предходни научни публикации. Случаите на непозоваване на научни текстове се счита за неприемливо от етична гледна точка поведение.
 • Авторите са задължени да гарантират, че те са написали научната статия и че това е оригинален ръкопис. Авторът поема отговорността на автентичността на ръкописа, който е изпратил.
 • Авторите гарантират, че не са изпращали предложения ръкопис за публикуване в друго издание. Ако това е направено, се счита за неетично поведение от страна на автора.
 • Авторът трябва да прави обосновани изводи и обобщения и да представя аргументи, като не допуска неверни твърдения.
 • При критичен прочит и анализ на вече публикувани данни, авторът спазва етичните правила и се позовава на източниците коректно и пълно.
 • Плагиатството се приема като неетично поведение.
 • Цитирането на научни публикации, правни и административни документи трябва да е точно и пълно и да е според стандартите.
 • Авторите са задължени в процеса на пиър ревюирането – двойно независимо рецензиране (double-blind review) да правят редакции и допълнение във връзка с бележките, критиките и съветите на рецензентите и да изпращат в срок текстовете със съответните допълнения и редакции.
 • Авторите участват в процеса на подготовка и публикуване онлайн на ръкописа.
 • Авторите се информират чрез имейл в отделните етапи относно публикуването на статията им.
 • Авторите информират редакцията, ако открият грешки в онлайн публикуваната научна статия.
 • Ако трета страна информира за допуснати грешки, авторът оттегля ръкописа си при доказване, че има такива грешки.
 • Авторите посочват и предоставят използваните източници на редакционната колегия, ако бъдат помолени за това.
 • Авторите имат авторски права съгласно законовите разпоредби.