Етични норми

В случаи на доказано неспазване на етичните норми и правила се предприемат мерки за изясняване на случаите като цяло и поотделно.

При констатиране на груби нарушения на етичните норми и на политиката и правилата за публикуване, както и при случаи на плагиатство, издателят, в сътрудничество с редакционната колегия, предприема мерки в съответствие с установените стандарти и закони, а при доказани сериозни случаи публикацията се премахва.

Издателят (Институт по реторика и комуникации – ИРК) се задължава да поддържа собствен електронен архив и дигитализирана версия, както и да предоставя ежегодно изданията на списанието. Списание „Реторика и комуникации“ регистрира изданията си в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в системата COBIS.

Издателят предприема разумни мерки в рамките на закона по време на целия процес на публикуване: от подаването на ръкописа през рецензирането, редактирането, предварителното публикуване, онлайн публикуването и т.н.; и не допуска никакви етични нарушения.