Етични правила за авторите

Задължения на авторите

Ръкописите, които авторите изпращат, трябва да са оригинални авторски научни и изследователски трудове, които не са публикувани в други научни издания и не са изпращани за преглед от редактори и за рецензиране в други научни списания или научни издания, които са отпечатвани на хартия или като електронна версия онлайн в сайтове.

Авторите носят отговорност за коректно, точно и пълно представяне от научна гледна точка, на фактологията, данните, имената, наименованията в ръкописите.

Авторите спазват стриктно правилата за цитирания и за позоваване на източници, които използват. Авторите правят препратки към предходни научни публикации и установяват приноси в научните традиции в дадена област на национално и международно равнище.

Авторите имат задължението да участват в партньорските проверки, в редактирането изготвянето на окончателния текст на техния ръкопис за публикуване. Авторите могат да бъдат помолени да направят редакции, допълнения и уточнения (факти, данни, извори, архиви, източници, онлайн ресурси, методи и методика, изследователски дизайн и др.) в своите ръкописи, когато рецензентите са направили такива и да изпратят редактиран вариант на техния ръкопис до Редакционната колегия отново. Авторите могат да бъдат помолени да редактират своите ръкописи, като отстранят неточности и пропуски, да добавят информация, да направят проверка на факти и цитирани източници, ако редакторите и рецензентите установяват такива пропуски и неточности. Авторите правят допълнения и редакции и изпращат обновения и допълнен ръкопис до Редакционната колегия отново.

При наличие на конфликт на интереси авторът е длъжен а информира Редакционната колегия. При установяване на конфликт на интереси или претенции относно цитирането, цитати и цитирания и авторство след публикуване, авторите решават тези въпроси по установения правен ред извън изданието.

В бланката за права и задължения на авторите записано: „По теми, свързани с цитирането на научни източници и научни интерпретации, по които има различни гледни точки между автора/авторите на дадена статия и цитирания автор или автори, евентуалното възникналите дискусии са отговорност единствено и само на двете страни. Всички решения се вземат между двете страни и в съответствие със законите, нормите и етични правила. Ако редакцията подозира каквато и да е форма на плагиатство, тя си запазва правото да откаже публикуването на текста, да го оттегли, ако вече е публикуван, и да предприеме такива правни действия, които сметне за необходимо.“

Плагиатството се приема като проява на неетично поведение при публикуване на научните статии.

Всеки ръкопис преминава на проверка през системи и софтуерни програми за плагиатството преди процеса на двойно сляпо рецензиране.

 

Авторски права

Авторите, които публикуват в списание „Реторика и комуникации“, предоставят права на издателя Института по реторика и комуникации, те подписват документ за авторски права, задължения и отговорности преди онлайн публикуване на научната публикация в сайтовете на списанието. Документ за авторство

Документът за авторските права се изготвя след получаване на две положителни рецензии от двама независими рецензенти (two blind peer reviewers), редактиране и форматиране на текста ръкописа, изпращане на автора на писмо за приемане или информация за това по електронна поща. Авторът получава по електронната поща бланката на документ за авторско право. Авторът (авторите) лично попълва, подписва и изпраща документа във връзка с авторство на електронната поща на сп. „Реторика и комуникации“. Попълненият и подписан собственоръчно документ се изпраща сканиран в pdf формат или като снимка на имейла на списанието.

Възлагане на права

Допустимо е авторите в списание „Реторика и комуникации“ да разпространяват свои публикации като цял текст или чрез абстракти и ключови думи в академични онлайн платформи и сайтове (Mendeley, Research Gate, Academia.edu и др.), като изрично се посочват името на списанието, брой, страници, издателския номер ISSN 1314-4464, издателя Институт по реторика и комуникации и представят линкове към сайтовете на списанието.