Етични правила за Редакционната колегия и Редакционния съвет

 

Списание „Реторика и комуникации“ има Редакционна колегия и Редакционен съвет. Ангажиментите на членовете на Редакционния съвет са относно изграждане концепция на изданието в тематичен и научно-изследователски план и като участие на експертно ниво в издаването му.

Редакционната колегия е ангажирана с подготовката, управлението и издаването на броевете в списанието, с определяне на редакционната политика, с формулиране названия на рубрики на отделните броеве.

Редакторите на списание „Реторика и комуникации“ приемат и оценяват подадения ръкопис дали отговаря на тематиката и научната проблематика на списанието и на отделния брой по ясно изведени научни критерии: оригинален научен труд, значимост на научната проблематика, актуалност на изследвания обект, реализирано изследване с утвърдени и с релевантни научни методи. Редакторите оценяват ръкописа без оглед на националност, етнически произход, раса, пол, политическа философия, социален произход, академична принадлежност на институционално равнище и др. Решенията за осъществяване на процесите на редактиране и публикуване се вземат от членовете на редакционната колегия и от водещите броя без влияние от втора или трета страна. Главният редактор има правомощия относно издателската политика, съдържанието на списанието и на отделните броеве, управление на процесите на подаване, рецензиране, редактиране и онлайн публикуване на научните статии в двата сайта на списание „Реторика и комуникации“.

Редакторите и водещите броя гарантират, че подадените ръкописи се публикуват, след като са следвани стриктно стъпките за издаването и че е реализирана независима партньорска проверка от двама независими рецензенти, които са експерти в дадена научна област. Решението за публикуване е въз основа на научната стойност на ръкописа и след като от автора са съблюдавани светите, препоръките, бележките на рецензентите и че финалният вариант на текста отговаря на стандартите за научна публикация, на критериите и на указанията, дадени в сайтовете на списанието.

Редакторите и водещите броя правят редакции и корекции, когато преценят, че това е необходимо, като отчитат интересите на авторите и се запазва техният стил и изказ.

Редакторите и водещите броя информират Редакционната колегия, главния редактор и издателя, ако установят проява на нарушаване на етичните норми и правила относно ръкопис, като се предприемат мерки, свързани с бележки, съвети, препоръки, корекции, редакции, изтегляне на ръкопис, ако за това има основания и доказателства.

Редакторите нямат право да оповестяват или разкриват информация, свързана с ръкописите, на трети страни и на когото и да било, без писмено съгласието на автора или на издателя. Информацията в ръкописите и в процеса на публикуване се счита за поверителна.

Редакторите трябва да декларират, че няма да участват в редактиране, ако е установен конфликт на интереси с автора или с академична и образователна институция, в която той работи. В такива случаи друг редактор поема ангажиментите с редакторската работа.

Редакторите и водещите броя оповестяват информация, свързана с подаването, рецензиране и редактирането на ръкописа само с рецензентите, с главния редактор и с издателя.