Етични правила за рецензентите

Рецензентите участват в процеса на двойно сляпо рецензиране и установяват дали ръкописите отговарят на критериите и стандартите в списанието, дали са спазени принципите на етично публикационно поведение и дали има нарушения на правила и критерии.

Списъкът с рецензентите се изготвя всяка година от 2011 г. досега. Също така е постига обновяване на екипа от рецензенти с цел повишаване качеството в процеса на рецензиране чрез ангажиране на компетентни учени в дадени области. В списъка за всеки рецензент са представени информация за неговата научна експертиза, академична принадлежност, имейл.

Рецензентът получава покана от Редакционната колегия и/или от главния редактор. Той може да приеме или да откаже да участва в процеса на рецензирането, като представи аргументи, например такива свързани с недостатъчна квалификация, съмнения за конфликт на интереси и др. В такива случаи главният редактор и Редакционната колегия изпращат покана до друг рецензент.

Рецензентите установяват дали в ръкописа са представени резултати от авторски (индивидуални или екипни) изследвания и проучвания на теоретично, методологично или методическо, практико-приложно равнище.

Двойното сляпо или анонимно рецензиране от двама независими рецензенти, което се реализира за всеки брой и за всяка научна статия в списанието, е важен елемент от коректната академична комуникация, която осигурява високо качество на научната продукция на списанието. Партньорската проверка допринася и за усъвършенстване уменията на авторите са създават текстове с високо научно съдържание, да се развиват и да имат саморефлекция за развитие в научната кариера при покриване на стандартите на качество.

Рецензентите подготвят и изпращат рецензиите в указания срок, като използват бланка за рецензиране (съответно на български и английски език), в която стриктно, ясно и точно са представени критериите за оценяване на структурно, съдържателно, научно, езиково, стилово, библиографско ниво. Рецензентите представят решенията си в текстов вид чрез привеждане на аргументи относно оценките и чрез количествени измерители, като представят финална оценка за по четири опции: приемане, езиково и стилово редактиране, преработване на структурата и съдържанието или отхвърляне.

Рецензентите информират членовете на Редакционната колегия за открити пропуски, грешки, неточности, неясноти и други недостатъци в текстовете на ръкописите.

Рецензентите информират членовете на Редакционната колегия за установени съмнения за плагиатство, за неспазване на авторските права, за нарушаване на интелектуалната собственост или за нарушаване на етичните норми и правила.

Рецензентите не допускат проява на лично отношение към авторите.

Рецензентите, които участват в процеса на партньорската проверка, имат задължения и те спазват принципите на поверителност и конфиденциалност, като те не предоставят информация относно рецензирания ръкопис освен на главния редактор и Редакционната колегия и водещите броя.

Рецензентите спазват принципите за поверителност и за конфиденциалност, като това се отнася и за рецензентите, които отказват поканата за рецензиране и не поемат такъв ангажимент към Редакционната колегия.