Етични принципи

Етичните принципи са задължителни за страните, които участват в процеса на публикуване на научни статии и в издаването на списание „Реторика и комуникации“.

 1. Спазване на високи етични стандарти на професионално поведение в процесите на писане, редактиране, рецензиране, публикуване на научни публикации.
 2. Следване на добрите традиции и практики в академичните общности, ангажирани с научни издания.
 3. Коректно представяне на резултати от изследвания, на информация от различни източници: научни, правни, нормативни, институционални, архивни и др.
 4. Ясно, точно, пълно и коректно описване и оповестяване на методи и методики на изследване, на изследователски процедури, на изследователски дизайн, на етапи от проучвания, на предходни изследвания по научни проекти и др.
 5. Обективно представяне на факти и данни, на резултатите от анализите, недопускане на фалшифициране на данни и източници, на манипулативно тълкуване на предходни проучвания и резултати от тях, на неистинна и недостоверна информация.
 6. Спазване на принципите за научна обективност, валидиране и верифициране на информацията, която се използва в научните публикации.
 7. Недопускане на прояви на лично отношение и предубеденост относно автори, теми, методи, научни традиции и школи и др.
 8. Коректно представяне на реални резултати от научни изследвания, които допринасят за напредъка в една или няколко научни области при използване на утвърдени методики.
 9. Недопускане на плагиатство и проява на уважение към интелектуалната собственост и спазване на авторските права.
 10. Недопускане на автоплагиатство, автоцитиране и преповтаряне или интерпретирани на предходни публикации на автора или авторите.
 11. Спазване на принципите за конфиденциалност в изследванията и при оповестяване на резултатите от тях по отношение на лични данни, корпоративни информация и спазване на разпоредбите в действащите закони във връзка защита на данните.
 12. Стриктно позоваване на предходни научни изследвания и коректно цитиране според утвърдените стандарти в списанието и по АРА стил, 7 издание (2020).