Задълбочено изследване за полските телевизионни предизборни дебати на Агнешка Будзинска-Дака

Иванка Мавродиева

СУ „Св. Климент Охридски

Имейл: i.mavrodieva@gmail.com

Агнешка Будзинска-Дака (Agnieszka Budzyńska-Daca) е автор на книгата „Retoryka Debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010” – „Реторика на дебатите. Полският предизборен дебат 1995–2010“ е с обем 407 страници, издадена e през 2015 от издателството Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Монографията е разделена на две части, като освен предговор, тя съдържа резюме, библиография и индекси. Към текста има и диск CD с дебатите.

Преди представянето на книгата е резонно да се даде информация за автора.

Агнешка Будзинска-Дака е член на Полската асоциация по реторика. Тя е лингвист и изследовател по реторика, лектор във Варшавския университет. Ето и линк към списък с нейни публикации: >>>>>>

Предимствата на книгата са няколко.

Първо, това е ясната структура. Всяка от частите и главите е озаглавена ясно, кратко и разбираемо. В първата част в 4 глави са въведени реторични понятия, направен е обзор от реториката от древността, като се започва от Древна Гърция; споменават позициите на Аристотел за дебатите. Втората част е разделена на 7 глави и включва резултати от изследването.

Второ, налице е задълбочен теоретичен обзор; представени са дефиниции на базови реторични понятия (етос патос, логос) и са дадени примери. В текста са изведени теоретични постановки, представени са особеностите на телевизионните дебатите в предизборна ситуация от реторична гледна точка; анализирани са участниците, аудиторията, както и наличието на ритуал и регламент и др. Прецизните дефиниции са следващият безспорен плюс на книгата.

Трето, другите предимства са на методическо равнище. Авторката говори за компетентности, проучва детайлно проявленията на етоса в предизборните телевизионни дебати в Полша за периода от 1995 до 2010 г., като представя резултати от цялостно изследване при използване на интердисциплинарен подход. Изследователката започва с дебата между Лех Валенса и Александър Квашневски през 1995 г. и стига до дебата от 2010 г., в който участват Бронислав Коморовски и Ярослав Качински. Резултатите са обобщени в таблици, една от които във връзка с проучване на етоса на опонентите в дебатите през 1995, 2005, 2007, 2010 (стр. 239–240).

Четвърто, предимство е визуализацията чрез цветни снимки и моменти или извадки от телевизионните дебати. Визуализацията изпълнява илюстративна и доказателствена функция, освен това показва прецизността на изследователката при работа с източници, селектиране на материалите и създаване на релевантна база данни или корпуси.

Авторката представя систематизирано аргументацията в контекста на полската кандидатпрезидентска предизборна реторика.

Тук изтъквам и още един момент от петата част във втора глава: проучване на начините на задаване на въпроси, на използване на аргументите ad hominem и ad auditores (стр. 260–270).

Доказателство за задълбоченото представяне на резултатите от изследването са раздел IV от втората част (стр. 277–303), в която фокусът е поставен върху изследване на модератора в дебатите. Анализирани са неговата реторична роля, стратегията му при ръководене и направляване на телевизионните дебати; тук е използвано сравнението „Moderator jako kreator dyskursu“ с акцент върху творческите елементи и специфичните особености на поведението на модератора спрямо формата.

Авторката показва задълбочени познания в реториката, лингвистиката, политологията; тя прилага цялостен подход в извеждането на особеностите на телевизионните дебати в различни предизборни кампании. Освен това тя демонстрира новаторско мислене спрямо съвременното политическо ораторско наследство в Полша. Методиката може да се прилага и спрямо други обекти и извън полския контекст.

В заключение книгата „Retoryka Debaty – Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010”) е принос към съвременната политическа реторика и е полезна за политолози, политици, реторици, медийни експерти, както и за обучението на студенти по реторика, политология, медии, комуникации и други.

проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

In-depth study of Polish television election debates by Agnieszka Budzyńska-Daca

Ivanka Mavrodieva

Agnieszka Budzyńska-Daca is the author of the book Retoryka Debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010Rhetoric Debate. Polish big pre-election debate 1995-2010. The book contains 407 pages and was published by Wydawnictwo Naukowe PWN SA in 2015.

The monograph is divided in two parts; it includes preface, summary, bibliography and two indexes. CD with debates is supplied to the text of the book.

Who is Agnieszka Budzyńska-Daca? She is a lecturer at the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw, PhD, linguist and researcher in the field of rhetoric, member of the Polish Society of Rhetoric

http://www.retoryka.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=1&lang=en.

Here is a link to her publications: >>>>>>

Advantages of the book.

The first group of advantages is related to its clear structure. Each of the parts and chapters of the monograph is titled clearly, concisely and understandable. The basic theoretical notions and the review of rhetoric from the antiquity (starting from Ancient Greece, Aristotle and debates) are included in 4 chapters in the first part. The second part is divided in 7 chapters and it incorporates the results of the study.

The second group of advantages are to be found in the solid theory: the author introduces the definitions of the basic rhetorical notions (ethos, pathos, and logos) and gives examples. The theoretical explanations and characteristics of television debates and election situations are given from rhetorical point of view; the focus is also on the participants, the audience, the ritual and regulation. Precise definitions are indisputable plus of the book.

A third group of advantages concern the methodology followed. The author introduces the term competence, she investigates in details the manifestations of the ethos during the election televised debates from 1995 to 2010 and she presents the results of a comprehensive study using an interdisciplinary approach. The research starts with the debate between Lech Walensa and Aleksander Kwasniewski in 1995; the author also investigates the debate of Bronislaw Komorowski and Jaroslaw Kaczynski in 2010. The results are summarized in tables, one of which in conjunction with the study of the opponents’ ethos demonstrated in the debates in 1995, 2005, 2007, 2010 (pp. 239–240).

The fourth groups of advantages are related to visualization and in particular the use of full-colour photos from interesting moments of televised debates. Visualization plays illustrative and argumentative role and it also shows the accuracy of the researcher who works with sources, selecting materials and creating relevant corpora.

The author presents systematically arguments in the context of Polish election campaigns and political rhetoric.

I would like to pinpoint the results of the study on the arguments ad hominem and ad auditores in the fifth part of the second chapter (pp. 260–270).

The results of the study are given in section IV of the second part (pp. 277–303), and the focus is on the investigation of moderator during the debates. The author analyzes the rhetorical role of the moderator, his strategy in leading and directing the television debates. Agnieszka Budzynska-Daca used the comparison ‘Moderator jako kreator dyskursu’ and she puts the emphasis on the creative elements and the specific characteristics of the behavior of the moderator.

The author demonstrates deep knowledge of political rhetoric, she applies a holistic approach presenting the features of televised debates in different election campaigns in Poland. Furthermore she displays innovative thinking concerning contemporary rhetorical heritage in Poland. The methodology applied by the researcher can be used for the study of other objects outside the Polish context.

In conclusion the book Retoryka Debaty – Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010 is a contribution to contemporary political rhetoric and it is useful to politicians, specialists of rhetoric, media experts as well as to students leaning rhetoric, political sciences, journalism and communication.

Professor Ivanka Mavrodieva. Doc. Hab., PhD

 

„Retoryka Debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010”