За списанието

Сп. „Реторика и комуникации“ е научно списание, в което ръкописите се публикуват на принципа на двойното сляпо рецензиране (doubleblind peer review). Списанието е със свободен/отворен достъп онлайн.

Издател на сп. „Реторика и комуникации“ е Институтът по реторика и комуникации.

В сп. „Реторика и комуникации“ се публикуват резултати от изследвания в областите: реторика, медийна комуникация, публична комуникация, интеркултурна комуникация, интернет комуникация, бизнес комуникация, академична комуникация, педагогическа комуникация, рекламна комуникация, визуална комуникация, бранд комуникация, маркетингова комуникация, аргументация и приложна лингвистика.

Списанието има за цел да установи връзки между теории, дискурси, методи и приложни изследвания в широк спектър, обхващащ реторика, комуникация, лингвистика и други важни области на научни изследвания.

Списанието е посветено на обогатяване на знанията по реторика и комуникации на теоретично и методическо равнище

Сп. „Риторика и комуникации“ приветства висококачествени научни публикации в широк спектър от теми, свързани с изследвания в реториката, комуникациите, медиите, интернет, в които статии се представят теории и теоретични обзори, резултати от аналитични изследвания и иновативни методи, методики и методологии.

В списанието се публикуват ръкописи, в които се оповестяват научни изследвания в областите: интернет (онлайн медии, социални мрежи, блогове, виртуални форуми и др.), медии, образование, бизнес, политически и социални процеси, както и научни коментари по изследователски въпроси или професионални практики.

Списанието насърчава интердисциплинарните изследвания и академичния диалог.

Първият брой на сп. „Риторика и комуникации“ е публикуван през септември 2011 г.

Сп. „Риторика и комуникации“ издава четири броя годишно. Всеки брой е с фокус върху конкретни теми. Специални издания на списанието са посветени на изследователски или научни проекти, както и на резултати от конференции, тематично ориентирани към реториката и комуникациите.

Сп. „Риторика и комуникации“ включва рубриката „Представяне на книги“.

Рецензирането на ръкописите, изпратени до сп. „Реторика и комуникации“, се извършва на принципа на двойното сляпо рецензиране (doubleblind peer review).

Сп. „Риторика и комуникации“ индексирано в:

  • – The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=494070;

 Уебсайтовете на сп. „Реторика и комуникации“ са https://rhetoric.bg, http://journal.rhetoric.bg.

За контакти и допълнителна информация:

Имейл: journal.rhetoric.bg@gmail.com

28 февруари 2020 г.

Редакционна колегия

Имейл: journal.rhetoric.bg@gmail.com