Изискванията към цитирането в текста

След цитата в текста се използват квадратни скоби [] и всеки следващ цитат е с пореден номер. Когато един и същ автор се цитира отново в текста в друг параграф, се изписва изцяло. В края на текста се представят цитатите в последователността, в която са в текста и се изписва цитатът по стила АРА, така както е изписан и в библиографията. Транслитерираните източници се изписват така както са в библиографията.

 

Примери:

На български език.

„Когато говорим за комуникация, общество и риск, то ние задължително говорим за система. „Системата е навсякъде“, казва Л. ф. Берталанфи [1], в своята Обща системна теория (ОСТ). Информационната теория, която е количествена концепция за информацията и нейната трансмисия, на принципа на изоморфизма [2], подобно на негативната ентропия във физиката, също е системна теория. Лансирана е от Клод Шанън в труда му „Математика на комуникациите“ през 1948 г. [3] На нея дължим компактдиска, мобилните телефони, интернета, изучаването на лингвистиката и черните дупки. Информацията по своята същност е в основата на общественото действие.“

След текста са изведени в квадратни скоби цитиранията:

 

Цитирания и бележки

[1] Bertalanffy, L. von. (1973). General System Theory. New York: George Brazilier, Inc., 54.

[2] Изоморфизмът е повече от аналогия. Той е следствие от факта, че кореспондиращи абстракции и концептуални модели може да се прилагат към различни феномени. Bertalanffy, L. von. (1973). General System Theory. New York: George Brazilier, Inc., 73.

[3] Клод Шанън в труда му „Математика на комуникациите“ през 1948 г. Вижте повече информация във „Вълнова физика“. Клод Шанън Теория на информацията накратко. Кой е Клод Шанън и с какво е известен. Шанън и криптография. 12.09.2020. https://studyboom.ru/bg/klod-shennon-teoriya-informacii-kratko-kto-takoi-klod-shennon-i-chem-on-znamenit/. последно посещение на 18.11.2021.

* Примерите са от статията Реторика и комуникация при пандемията – ценностна промяна и  разширяване на политическия риск “, сп. „Реторика и комуникации“, https://rhetoric.bg.

На английски език.

В текста са направени цитирания: „Teachers dropping out of the educational system is a social phenomenon that has broadened in recent years in different countries in the Western world. [2] Many teachers, mainly at the start of their teaching careers, tend to permanently leave teaching, including a significant number of trained teachers. This phenomenon has a negative influence on the activity of the educational system [3];[4] and on the achievement of educational equality of opportunities. [5]

This phenomenon is compared to a “silent crisis” in the literature. [6]“

След текста са изведени в квадратни скоби цитиранията:

[2] Ingersoll, R. M. (2001). Teacher Turnover and Teacher Shortages: An Organizational Analysis. American Educational Research Journal, 38(3), 499.

[3] Changying, W. (2007). Analysis of Teacher Attrition. Chinese Education and Society, 40(5), 6-10.

[4] Hanushek, E. A., Kain, J. F., & Rivkin, S. G. (2004). Why Public Schools Lose Teachers? The Journal of Human Recourses, 39(2), 326-354.

[5] Johnson, S. M., Berg, J. H., & Donaldson, M. L. (2005). Who Stays in Teaching and Why: A Review of the Literature on Teacher Retention. The Project on the Next Generation of Teachers. Harvard: Harvard Graduate School of Education. https://assets.aarp.org/www.aarp.org_/articles/NRTA/Harvard_report.pdf. Retrieved on 10.12.2022.

[6] Rinke, C. (2008). Understanding Teachers’ Careers: Linking Professional Life to Professional Path. Educational Research Review, 3(1), 1-13.

* Примерите са от статията Dropout of Young Teachers from the Education System: Motivations, Risk Factors and Possible Solutions“, сп. „Реторика и комуникации“, https://rhetoric.bg.