Изисквания за онлайн публикуване на ръкописа

Как се публикуват статии на уебсайта на списанието?

– Авторите изпращат предварително кратки представяния. Авторите във всеки брой са представени в отделна рубрика с връзки към нея от статията и нейния автор (Представяне на авторите).

– След публикуването на статиите се създава онлайн архив с резюметата на английски език за всеки отделен брой и се публикуват в сайта на английски език http://journal.rhetoric.bg/

Документ за авторско право

Документът за авторските права се изготвя след получаване на две положителни рецензии от двама назависими рецензенти (two blind peer reviewers), редактиране и форматиране на текста ръкописа, изпращане на автора на писмо за приемане или информация за това по електронна поща. Авторът получава по електронната поща формата на документ за авторско право. Авторът (авторите) лично попълва, подписва и изпраща документа във връзка с авторство на електронната поща на сп. „Риторика и комуникации“. Попълненият и подписан собственоръчно документ се изпраща в pdf формат или като снимка на имейла на списанието.

Споразумение за авторски права при публикуване на преводи или на статии на английски език

Подписва се споразумението за авторски права при публикуване на преводи или на статии на английски език между сп. „Реторика и комуникации“, автора, издателя, списанието, съставителите или редакторите в случаите, когато се предоставят/отстъпват авторските права за публикуване на статия в сп. „Реторика и комуникации“ на оригиналния английски или друг език или когато е направен превод на български език. Това решение се записва в публикацията на списанието при публикуване онлайн, отразява се сайтовете и се съхранява документацията в архива на списанието.

Допълнителна информация относно публикуването

За повече информация относно условията за публикуването на статиите в сп. „Реторика и комуникация“ вижте в сайта на издателя Институт по реторика и комуникации https://www.iorc.info/, като изпратите имейл на irc@iorc.info.