Изисквания за цитиране в ръкописа

Стандарти за цитиране в текста на статията/ръкописа:

След цитата в текст се използват квадратни скоби [] и всеки следващ цитат е с пореден номер. Когато един и същ автор се цитира отново в текста в друг параграф, се изписва изцяло. В края на текста се представят цитатите в последователността, в която са в текста и се изписва цитатът по стандарта АРА, така както е изписан и в библиографията. Транслитерираните източници се изписват така както са в библиографията.

Пример:

Използват се и други термини, например Александър Кьосев въвежда термина „електронни номади“ [1]; Ивайло Дичев използва термина „интернавти“ [2].

Библиографско цитиране:

[1] Кьосев, А. (2000). Виртуални общности срещу въображаеми общности. Празници. Четене. Бъбренер Литернет/LiterNet, 25.02.2000, № 2(3). http://Liternet.bg/publish4/akiossev/virtualni.htm. последно посещение на 10.12.2019.

[2] Дичев, И. (2004). Е-топии. Фантазмът WWW, Социологически преглед, кн. 3-4, 62.