Изискванията към съдържанието на ръкописа

– Ръкописът да представя значими резултати от научни изследвания в областите, които са определени от издателската политика на списанието, посочени в сайтовете.

– Ръкописът да има теоретичен или приложен принос в научни области, посочени в сайтовете на списанието. Текстът включва достоверна информация, която е събрана от автора по коректен от научна гледна точка начин. Ръкописът да включва представени и описани технически и технологични параметри и софтуерни програми, които ясно реферират към изследователския инструментариум.

– Ръкописът да представя реални резултати от научно изследване, да включва извеждане на изследваните тематични полета, да представя обекта с въвеждане на ограничения и чрез представяне на обхвата на проучването в тематични, времеви, географски, исторически граници. Ръкописът да включва аргументация за избора за изследвания обект, тематичните полета и конструкти от изследователска гледна точка.

– Тълкуванията и интерпретациите и от научна гледна точка на научни и други източници, цитирани в дадена статия, са отговорност единствено и само на автора/авторите.

– Плагиатството изцяло или частично от други научни публикации или автоплагиатство от публикувани вече от автора научни текстове не са допустими.

– Ръкописът да е написан на научен стил и да са спазени основните граматични, правописни и пунктуационни правила на български и/или на английски език.

– Цитиранията, позоваването и цитирането на научни и други източници трябва да са коректни и според утвърдените стандарти, като се посочват първичните и вторичните източници. Авторът посочва, ако преводите на части от научни текстове, правни и административни документи, дефиниции, таблици, диаграми, схеми и др., са направени от него.