Изисквания към онлайн подаване на ръкописите и публикуване  

Изисквания към онлайн подаване на ръкописите

Ръкописите се подават до Редакционната колегия на имейлите на списанието и/или от онлайн формата в сайтовете на списанието в рубриката контакти.

journal@rhetoric.bg, editors@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Изисквания към онлайн публикуване на ръкописите

Решението за публикуване в сайтовете на списанието на ръкописа като окончателен вариант се взема от Редакционната колегия и от редакторите/водещите на броя след рецензиране, редактиране и корекции, предпечат.

Процесът на „двустранно сляпо рецензиране“ включа двама независими рецензенти.

Процедурата за публикуване преминава при „двойно сляпо публикуване“ (double-blind peer review). Изискванията са оповестени в сайтовете в рубриката рецензиране.

Публикуването става след подписване на документ за авторски права и отговорности от автора/авторите. Информацията е представена в сайтовете в рубриките за  издателска – публикационна политика и етика.