Изисквания към структурата на ръкописа

Изисквания за ръкописите на български език

Изисквания към структурата на ръкописа

Всеки елемент се изписва на нов ред.

– Заглавие – до 10 думи. Заглавието да отговаря на проблематиката на списанието и да е свързано с проучвания в области, свързани с реторика, аргументация, бизнес комуникация, публична комуникация, интеркултурна комуникация, академична комуникация, медийна комуникация, рекламна комуникация, интернет комуникация, педагогическа комуникация, лингвистика, и др. Размер на буквите в заглавието 16 pt и да са в bold.

– Личното и фамилното име на автора. Размер 12 pt, bold.

– Академична или институционална принадлежност, като се изписват имената на университет, изследователски център, лаборатория или научна институция. Размер 11 pt.

– Имейл адрес. Размер 11 pt.

– Абстракт на български език – 150-200 думи. Размер 11 pt.

– Ключови думи на български език – между 6 и 8. Размер 11 pt.

– Заглавието да е преведено на английски език. Размер на буквите в заглавието 16 pt и да е в bold.

– Име, фамилия – да са изписани на латиница. Размер 12 pt bold.

– След имената се изписват университет, изследователски център, лаборатория, или институция, институционална принадлежност. Размер 11 pt.

– Имейл адрес. Размер 11 pt.

– Абстракт на английски език: – от 150 до 200 думи. Размер 11 pt.

– Ключови думи на английски език – между 6 и 8. Размер 11 pt.

Основна част – примерна структура:

Увод:

– Представяне на научен проблем: актуалност, значимост, практическа приложимост, теоретични измерения.

– Цел на проучването.

– Изследователски задачи.

– Хипотези.

Основна част:

– Обзор и анализ на изследвания и публикации по научния проблем.

– Въвеждане и представяне на научния проблем, решени и нерешени преди въпроси, методи, терминология, нови термини, нови аспекти и др.

– Методи на изследване – методология – методическа рамка. Прави се обосновка, ако се използва интердисциплинарен подход или се адаптират подходи и методи към конкретното изследване.

– Дизайн на изследването.

– Резултати и обобщения въз основа на анализа и проучването.

– Евентуално дискусионни въпроси.

Изводи и заключения.

– Цитирани източници (References) по АРА стандарт в квадратни скоби след текста.

– Библиография подредена в строг азбучен ред по АРА стандарт.

– Приложения.

Благодарностите във връзка с финансова подкрепа или информация, че статията се публикува като част от научен проект включват посочване на заглавие, номер и дата на проекта и те се изписват след заключението преди цитатите в текста на ръкописа.

Информация за финансова помощ във връзка с научни и други проекти, реализирани от издателя, се изписва накрая на статията.