Изисквания за ръкописа на български език

 

 

Примерна структурата на ръкописа на български език

Заглавие на български език – 16 pt, bold

 

Име и фамилия на автора – 12 pt, bold

Академична принадлежност – 11 pt

Имейл – 11 pt

 

Абстракт на български език – 11 pt

Клочови думи на български език – 11 pt

 

Заглавие на английски език – 16 pt, bold

 

Име и фамилия на автора на латиница – 12 pt, bold

Академична принадлежност на английски – 11 pt

Имейл – 11 pt

 

Абстракт на английски език език – 11 pt

Клочови думи на английски език – 11 pt

 

Увод – 12 pt

 

Теоретичен обзор – 12 pt

 

Методика – 12 pt

 

Резултати – 12 pt

 

Дискусия  – 12 pt

 

Заключение – 12 pt

 

Благодарности и информация за проекти – 11 pt

 

Цитирания и бележки – 11 pt

 

Библиография – 11 pt

 

Приложение – 11 pt

 

Информация за автора – 11 pt

 

Информация за подаване, рецензиране и приемане на ръкописа за публикуване – 11 p

 

Информация за финансиране на списанието по проекти – 11 pt