Изисквания към съдържанието на ръкописа

Изисквания към съдържанието на ръкописа

– Ръкописът да е написан на научен стил и да са спазени основните правописни и пунктуационни правила.

– Ръкописът да представя значими резултати от научни изследвания.

– Ръкописът да има теоретичен или приложен принос в дадена научна област.

– Цитатите, позоваването и цитирането на научни и други източници трябва да е коректно и според утвърдените стандарти.

– Интерпретациите и тълкуванията от научна гледна точка на научни и други източници, цитирани в дадена статия, са отговорност единствено и само на автора/авторите.