Изкуствен интелект

Етиката в процеса на академичното писане по принцип и в частност на научни статии важен въпрос от етична гледна точка за академичните общности. Академичното писане и публикационната дейност в научни списания са свързани с оповестяване на резултати от научна и изследователска дейност и с разпространение на знания от различни научни области, като това трябва да става при спазване на базови етични норми и правила. Изкуственият интелект (ИИ) е инструмент, който се използва в процеса на създаване на научни текстове, както и в процеса на реализиране на научните изследвания. Използването на ИИ, на софтуерни програми и приложения, на алгоритмите, както и на чатбове, трябва да е при спазване на етични принципи. Също така трябва да е ясно, че използването на някои софтуерни програми и приложения, както и на чатбове може да доведе до грешки, неточности, представяне на непълна и дори невярна от научна гледна точка информация. Необходимо е авторите да правят анализи и интерпретации от научна гледна точка на базата на своя изследователски опит и да гарантират, че изследването, анализите и изводите са направени от тях като автори на научния текст.

Authorship and AI tools | COPE: Committee on Publication Ethics