Измерения на интеркултурната комуникация (европейски акценти)

Огнян Златев

11 юни 2014 г

СУ „Св. Климент Охридски”, Ректорат, Заседателна зала 1

Конференция

Уважаеми дами и господа,

За мен е удоволствие да съм тук сред вас и благодаря на SIETAR-България за поканата и гостоприемството.

Европейската идентичност, която градим вече десетилетия, се основава на споделени фундаментални ценности – зачитането на общото ни наследство и културното многообразие, както и зачитане на достойнството на всеки човек. Междукултурният диалог или т.нар. интеркултурна комуникация, има важна роля в това отношение. Той ни позволява, от една страна, да предотвратим етническо, религиозно, езиково и културно напрежение. От друга страна ни позволява да вървим напред заедно и да приемем нашите различни идентичности конструктивно и демократично, въз основа на споделени универсални ценности.

Като артисти, интелектуалци и учени, и преди всичко като граждани, наша отговорност е да се присъединим към дебата за бъдещето на Европа, особено сега, когато толкова много е заложено на карта. Доверието в Европа трябва да се възстанови. В светлината на настоящите глобални тенденции, стойностите на човешкото достойнство и демокрацията трябва да се потвърдят. Думите, изричани от популисти и националисти, трябва да бъдат обвити в забвение.

Европа е състояние на ума, формирано и насърчавано чрез своето духовно, философско, художествено и научно наследство, и ръководено от уроците на историята. Тя трябва също така да се превърне в реален и ефективен политически орган, който има способността и чувствителността да преодолее всички предизвикателства и трудности, пред които са изправени европейските граждани днес и пред които ще се изправят утре. От младежката безработица до изменението на климата, от имиграцията до сигурността на данните, списъкът е дълъг и спешността е дори по-голяма.

Европа е и състояние на ума, което излиза извън рамките на съюз от държави, на вътрешния пазар и географските контури на един континент. Европа е морална и политическа отговорност, която трябва да бъде носена не само от страна на институции и политици, но и от всеки един европеец. Европа е източник на вдъхновение от миналото; това е еманципация в настоящето, и стремеж към устойчиво бъдеще. Тя е идентичност, идея, идеал.

Европа е също състояние на ума, споделянo от граждани от целия континент. Студенти, изследователи, учени, творци, професионалисти и политици, които живеят, учат, работят, мислят и пътуват извън националните граници с цел да задълбочат и разширят познанията си, да отприщят творчеството си и разширяват възможностите си.

Не на последно място, Европа е състояние на ума, чиито корени са „поливани“ с ценностите на мира, свободата и демокрацията. В тях е дълбоко вкоренен „Смисълът“ на Европа. Те трябва да се защитават активно ден след ден и да бъдат отново от значение за европейските граждани.

Уважаеми гости,

В един свят, характеризиращ се с постоянно нарастваща глобализация, интеркултурната комуникация безспорно е материя от първостепенно значение. Тя играе ключова роля в процеса на европейската интеграция и се превръща в инструмент за приобщаване.

Сам по себе си Европейският съюз продължава да се разраства и, следователно, да увеличава своето многообразие. Европейското културно пространство и неговите вариации през годините са реален исторически образец на многоезичие и многоезична комуникация.

Европейската комисия и европейските институции като цяло разбират напълно изключителната важност на междукултурния диалог в процеса на европейска интеграция. Неслучайно толкова много европейски действия и инициативи целят да помогнат на всички жители на Европейския съюз да придобият знания и умения, които им позволяват да се справят в един все по-отворен и комплексен свят, съставен от мултикултурни общества. Достатъчно е да споменем инициативи като Младежта в движение, програмата Еразъм, Еразъм за млади предприемачи, както и всички действия, насърчаващи мобилността и ученическия, студентски и професионален обмен.

Вярвам, че в рамките на днешните дискусии ще чуем и още множество идеи и коментари за значението на интеркултурната комуникация и за това как всички заедно можем да подобрим разбирането помежду си – както на ниво граждани, така и на ниво организации, институции, държави.

Благодаря Ви за вниманието!

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>