Игровият елемент в обучението по български език на чуждестранни студенти по дентална медицина

Йорданка Стефанова

МУ „ Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна

Имейл: jordankastefanova@abv.bg

Петя Райкова

МУ „ Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна

Имейл: sidharta5ia@abv.bg

Абстракт: Настоящият текст е провокиран от конкретната работна ситуация с чуждестранни студенти стоматолози. В текста ще бъдат описани видовете игри, прилагани в обучението по български език като чужд за овладяване на терминологията и комуникацията в денталната практика. Особеност на съвременното чуждоезиково обучение е неговата комуникативна насоченост и именно тук възниква противоречието между реалното езиково общуване и условията, предлагани за неговото овладяване в учебния процес. Студентите са принудени да действат в нереална от психологическа гледна точка езиково-комуникативна ситуация. Една от алтернативите е с въвеждането на асоциативния игрови подход в обучението да се постигне желаният ефект.

Ключови думи: чуждоезиково обучение, комуникация, диалог, ситуативна игра, ролева игра.

The game element used during foreign students’ learning of Bulgarian language

Yordanka Stefanova

Prof. Dr. P. Stoyanov“ Medical University – Varna

Email: jordankastefanova@abv.bg

Petya Raykova

„Prof. Dr. P. Stoyanov“ Medical University – Varna

Email: sidharta5ia@abv.bg

Abstract: This text is provoked by the specific work situation of foreign students of dental medicine. It describes the types of games used in learning Bulgarian as a foreign language with the aim to master the terminology and communication in dental practice. The specificity of modern foreign language teaching is its communicative orientation, and it is here that the contradiction between real language communication and the conditions offered for its mastering in the learning process arises. Students are forced to act in a psychologically unrealistic language-communicative situation. One of the alternatives is to introduce an associative gaming approach to learning to achieve the desired effect.

Keywords: foreign language teaching, communication, dialogue, role play.