Книгите „Комуникация и медийна манипулация” и „Манипулативната роля на метафорите в медийния дискурс” на Владимир Досев

Иванка Мавродиева

СУ „Св. Климент Охридски”

Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Комуникация и медийна манипулация” е заглавието на книгата с автор Владимир Досев. Монографията е публикувана от издателство „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна през 2014 г.

В книгата се съдържа информация за понятията „комуникация”, „комуникационни модели”, „речев акт”, „масова комуникация”, „масмедии”, „медийна комуникация”, „маркетинг” и други; дават се систематизирано класификации на знаците, посочват се функции на масовите медии, поставя се акцент върху въздействието и манипулацията.

В главата „Социални, когнитивни и дискурсивни особености на медийната манипулация” е отделено внимание на представяне на Теун ван Дайк и по-специално на неговите виждания за манипулация и дискурс – т. нар. „триъгълен подход”.

В книгата са изведени мнения и позиции на авторите Уолтър Липман, Едуард Бернайс, Гюстав льо Бон, Серж Московичи, отделено е внимание на изследванията на „групата Ховланд”, като по този начин синтезирано и компактно се представят различни гледни точки за медиите и манипулацията.

Извеждането на основни термини и понятия след основния текст във всяка глава улеснява възприемането на информацията. Въпросите в края на главите дават възможност за самопроверка и самоподготовка.

Примерите правят текста интересен и те не просто илюстрират, но и доказват твърденията на автора. Стилът на който е написана книгата, е четивен и ясен.

Втората книга на Владимир Досев, озаглавена „Манипулативната роля на метафорите в медийния дискурс”, публикувана от издателска къща „Стено”, Варна, 2014 г., е структурирана в четири глави. Първа глава включва представяне на теоретични постановки относно медиите и метафорите. В следващите три глави фокусът е върху представяне на резултати от анализ на метафори в медийния дискурс; като втора включва политическите метафори, трета глава – икономическите метафори, а четвърта – футболните метафори. По този начин читателят има възможност да отличи спецификите от използването на метафорите в различни медийни дискурси, тематично обединени около политиката и икономиката, както и около един от най-популярните спортове.

проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>