Комуникацията „потребител-информация“ в библиотеките като модел на поведение: традиции и нови проявления

Комуникация, библиотеки, бизнес

Communication, Libraries, Business

DOI 10.55206/MUIQ6537

 

Боряна Козарева

Селскостопанска академия, Дирекция „Библиотечна и издателска дейност“

Имейл: b_kozareva@abv.bg

 

Абстракт: Целта на статията е да проследи развитието на комуникацията потребител-информация в унисон с развитието на информационните и кому­никационните технологии. Заобикалящата ни среда е фактор, който оказва въздействие върху моделите на поведение на потребителите в библиотеките. Скоростното навлизане на изкуствения интелект поставя нови предиз­вика­телства пред потребителите и библиотеките, защото се променя моделът на комуникация и се преминава към нов вид услуги и ресурси. Адаптирането на моделите в съответствие с новите тенденции показва развитието на сре­дата и на потребителя. Чрез проследяване на тези модели и прилагането им в практиката се постига по-добра комуникация на потребителя с информа­цията, опосредствана от услугите и ресурсите, които предлагат библиоте­ки­те. Новите условия на информационната среда, в която библиотеките тряб­ва да работят, поставят редица предизвикателства, чието решение трябва да намерят и да предложат на своите потребители. В статията се прави анализ на промени в поведението в традиционни ситуации, както и в кризисни, каквато е пандемията с корона вируса. Изведени са обобщения с цел устано­вяване на съвременни процеси и явления в поведението на потребителите в библиотеките при анализиране на Chat GPT, софтуери, алгоритми, изкуствен интелект.

Ключови думи: информация, потребител, библиотеки, комуника­ци­онен модел, модел на информационно поведение, Chat GPT.

 

User-information Communication in Libraries as a Model of Behavior:  Traditions and New Manifestations

 

Boryana Kozareva

Agricultural Academy, Directorate Library and Publishing

E-mail: b_kozareva@abv.bg

 

Abstract: The purpose of the article is to trace the development of user-informa­tion communication in line with the development of information and commu­nication technologies. Our environment is a factor that influences the behavior patterns of library users. The rapid introduction of artificial intelligence poses new challenges to both users and libraries, because the model of communication is changing and moving to a new type of services and resources. The adaptation of models in accordance with new trends shows the evolution of the environment and the user. By following these models and applying them in practice, a better communication of the user with the information mediated by the services and resources offered by the libraries is achieved. The new conditions of the informa­tion environment in which libraries must work pose a number of challenges, the solution of which they must find and offer to their users. The paper analyzes changes in behavior in traditional situations as well as in crisis situations such as the corona virus pandemic. Generalizations are drawn in order to identify contemporary processes and phenomena in the behavior of users in libraries when analyzing Chat GPT, software, algorithms, artificial intelligence.

Keywords: information, user, library, communication model, information behavior model, Chat GPT.

Въведение

Развитието на информационните и комуникационните технологии в края на миналия и началото на този век запазва една постоянна тенденция на динамика както по отношение на усъвършенстване на вече същест­ву­ва­щи технологии, така и на  създаване на принципно нови. Тази динамика се отразява върху появата на нови информационни ресурси и нови канали за достъп до тях, което доведе до увеличаване на обема и бързо разпрост­ра­нение на информацията до крайния потребител.

Натискът от информация върху потребителя се увеличава, което води до нарастване на несигурността при нейния избор, обработка и използване. Това може да бъде преодоляно чрез придобиването на определени умения за работа с информация, които да спомогнат за създаването на критично мислене у потребителите спрямо всяка една появила се в пространството информация.

Библиотеките са една от институциите, които имат своето участие в културния, образователния, научния и обществения живот на обществото. Това е голямо предизвикателство пред тях за наблюдаване на тенденциите в развитието на технологиите и новите методи за комуникация. Следването на динамиката на процесите води до предлагането на потребителски ориен­тирани услуги и ресурси, което налага преосмисляне на методите за работа в библиотеките.

Промяната в комуникационните модели и използването на новите ин­фор­мационни технологии се налага не само в ежедневието, но и в научно­изследователския и образователния процеси. Пример за адаптивността на тяхното прилагане се наблюдава по време на обявената пандемия от COVID-19 преди повече от три години. Въвеждането на извънредни мерки, включително затваряне на институции, преминаване в дистанционна форма на работа и обучение и други, се отрази и на библиотеките. Те трябваше да работят в изцяло нови условия, което им помогна да установят силните и слабите страни в дейността им и предприемането на конкретни стъпки за тяхното преодоляване. Традиционните услуги и ресурси се адаптираха към новите условия и се премина към онлайн обслужване на потребителите. Днес библиотеките се изправят пред ново предизвикателство, което вече е обект на изследователски интерес, поради бързото му навлизане в еже­дне­вието ни – Chat GPT.

Целта на публикацията е да очертае основните етапи, през които пре­минава развитието на информационните и комуникационните модели в библиотеките. Разгледаните тенденции имат значение за създаване на модел за действие в сегашната ситуация с настъпването на изкуствения интелект и неговото отражение при използване на информационните ресурси от пот­ребителите. Този модел ще позволи на библиотеките по-бързо да адаптират дейността си към новите условия, в които вече работят.

Теория на информацията – комуникационен модел

През 50-те години на 20. в. понятието „информация” става предмет на изследване, като началото се поставя от Клод Шенън с математическата те­ория на информацията (известна още и като статистическа), която раз­глеж­да техническите аспекти за предаване на съобщенията. [1] Тази те­ория не разглежда смисъла на самото съобщение, тъй като той няма от­ношение към техническото средство за разпространение.

 

Фиг. 1. Схематична диаграма на обща комуникационна система.

Източник: Shannon, C.E. A Mathematical Theory of Information.

The Bell System Technical Journal. Vol. 27, pp. 379423, 623656, July, October 1948

Схемата на комуникационния модел, който описва Шенън, включва пет елемента:

  • източник на информация;
  • предавател – авторът има предвид техническо средство за предаване на информацията;
  • канал за предаване на информация;
  • получател на информацията е друго техническо средство, което мо­же да получи и декодира сигнала;
  • предназначение – доставянето на информацията до нейния потре­би­тел.

Теорията на Шенън не е насочена към съдържанието на съобщението, но разглежда информацията като средство за намаляване на неопре­де­ле­ността. Схемата на модела показва основите участници в процеса на тър­сене и придобиване на информация – потребител, информация, посред­ник, канал за достъп до информация. Описан е комуникационен процес, който не наблюдава първоначалното възникване на информационната пот­ребност, а само начинът, по който информацията достига до потребителя чрез тех­ни­чески средства. Този комуникационен модел се застъпва десе­тилетия по-късно в моделите за информационно поведение, които съчетават част от неговите съставни елементи, но добавят и други, свързани с пот­ребителите. Това се дължи на промяната в парадигмата при развитието на науката за информацията, която се обръща към потребителя в опит да удов­летвори неговите потребности.

Информационно поведение: развитие на моделите

Възникването на информационна потребност, търсенето, намирането, използването и предаването по-нататък на тази информация е в основата на информационното поведение на всеки един потребител. Важно за библи­отечните и информационните специалисти е да познават добре своите пот­ребители, техните потребности, предпочитания по отношения на търсената информация и методи за търсене. Не трябва да се забравят и проблемите, които потребителите срещат в процес на работа с информация и които могат да имат различен произход – поради незнание на потребителя или не­доста­тъчно добра организация на ресурсите и услугите на библиотеката. Моде­лите за изследване на информационно поведение го представят от гледна точ­ка на перспективата и времето, в които техните автори разглеждат поня­тието и се основават на емпирични изследвания и анализ на теоретични пос­тановки от предишни разработки в областта.

Началото на изследванията на информационното поведение е поста­вено през 1948 г. на Конференцията по научна информация на Кралското общество, където са представени няколко доклада за информационното по­ведение на учени и технолози. Това се случва седем години преди Крис Хан­сън да въведе термина „информационна наука“ и десет години преди създа­ването на Института на информационните учени в Обединеното Кралство, което е първото професионално общество в това поле. [2] От значение е да се отбележи, че на този ранен етап изследванията по-скоро са насочени към използването на документи и библиотеки и едва в началото на 80-те години на 20. в. започва да се обръща внимание на самия потребител, а не на сис­темата, която обслужва потребителя, т.е. наблюдава се преминаване от ко­личествени към качествени методи на изследване.

Информационното поведение е концепция, която се появява в изсле­дователското поле на учени, които се интересуват от поведението на инди­вида при възникването на потребност от информация. Тази потребност мо­же да бъде свързана с ежедневието на индивида, с работната му среда, с кон­­кретна цел или да бъде породена от любопитство. Естеството на пот­ребността и личностните характеристики на индивида определят неговото поведение в процеса на търсене на информация. „Редица психолози, со­циолози, информационни специалисти и библиотекари започват да изслед­ват информационното поведение на потребителите на научна и техническа информация“ [3], което води до създаването на различни модели на това по­ведение.

Според Доналд Кейс основното разграничение между отделните мо­дели е „дали моделът е предназначен да бъде всеобщ или специфичен за конкретни условия“ [4] и ги разделя в няколко групи. Първата класификация на моделите е свързана с акцента, който те поставят, а именно дали ин­формацията е получена „наготово“, т.е. предлагана (напр. от медии, ин­тернет и други), или се наблюдава мотивирано информационно търсене, породено от възникнала ситуация или потребност. Степента, в която мо­делите посочват действия и канали или ресурси, които могат да се използват при информационното търсене, както и резултатите от това търсене (или избягване на търсенето), е друг признак за тяхното делене. Съществуват и други модели, при които се оценява резултатът от търсенето на информация чрез физическото и психологическото състояние на индивида. Въз­мож­ността за проверка чрез количествени измерители или статистически ко­релационни техники е друг разграничителен фактор, който Кейс опре­деля.

В класификацията на Амитабха Чатърджи [5], която разделя моделите на три групи, се обособяват и модели за онлайн информационно търсене, което отразява развитието на информационната среда и вида на пред­ла­ганите на потребителя ресурси: информационно-търсещи модели, модел на информационния процес и онлайн информационно търсене.

Друг метод за обяснение на информационното поведение е възможен чрез теориите, акцентиращи върху субективното възприятие на индивида при неговото взаимодействие с информацията. Пример за това е Sense-Making теорията на Бренда Дъруин [6], която залага на създаването на оп­ределена методология по отношение на взаимодействието на индивида с ин­форма­цията, а не на модел.

Развитието на моделите за информационно поведение може да се про­следи при надграждането и добавянето на нови фактори, които оказват вли­яние върху това поведение. Първият модел на Томас Уилсън за ин­фор­ма­ционно поведение не се позовава на документа като източник на инфор­ма­ция, докато във втория идентифицира не само възможните чо­вешки про­менливи и начини на търсене, но също така предлага и свързани теории за мотивирането на търсещото поведение. При този модел Уилсън [7] прави ана­лиз на интердисциплинарното изследване на информационното пове­де­ние и в него вече се различават три основни фактора:

  • контекст на информационната среда, който се определя от индивида с неговото физиологично, емоционално и познавателно състояние, социалната роля на индивида и средата;
  • препятствия (бариери) – лични, свързани с ролята на индивида и от средата;
  • информационно-търсещо поведение, в който фактор Уилсън включ­ва всички действия на информационното търсене от модела на Дей­вид Елис [8] – начало, създаване на верига (взаимовръзки, връз­ка меж­ду цитатите), сърфиране, разграничаване, наблюдение, из­вли­чане, проверка, край.

В него се акцентира върху контекста в информационното търсене и генерира връзката между моментното състояние на индивида и взимането на решение за търсене на информация. Тази връзка се нарича „запълване на празнина/липса“ (fill the gap), която използва теорията за стреса/справянето (stress/copying theory) като активиращ механизъм за започване на търсенето или за запълване на липсата в знанията.

Изводът, до който се стига, е, че липсата на знания у индивида по кон­кретен въпрос води до несигурност, до увеличаване на стреса, което от своя страна се явява мотивиращ или активиращ фактор за започване на търсене с цел намаляване на несигурността, на стреса. Активирането на търсенето на ин­формация може да бъде съпроводено с редица променливи, които оказ­ват влияние върху процеса на формулиране на потребността. Тези про­мен­ливи са: психологически, демографски, вътрешни или социални, средата и харак­теристиката на източниците. Те могат да създадат пречки пред инфор­ма­ционно-търсещото поведение или обработката на информацията и също та­ка се явяват фактор за последващите активиращи механизми.

Пандемията от коронавируса показа на обществото силата на инфор­мацията и нуждата от качествена и релевантна информация. Това постави библиотеките пред нови предизвикателства, които те поеха, и след трудното начало успяха да се адаптират към новите условия за работа. Преми­на­ването към онлайн обслужване и предлагането на повече онлайн ресурси се оказа по-лесно за научните библиотеки, при които по редица причини този начин на работа се въведе отдавна. Предимствата и възможностите, които осигуряват електронните ресурси, са познати от години. Научната работа премина в онлайн режим на работа преди десетилетие с оглед на съз­да­ва­нето на различни електронни ресурси: различни по обем на инфор­мацията и тематичен обхват онлайн бази данни; насърчаване на свободния достъп до научни публикации и създаване на електронни платформи за споделяне на това знание; преминаване на онлайн електронни платформи за пред­ла­гане на съдържанието на научни издания и др. Това се отрази и върху раз­витието на образователния процес в университетите, които започ­наха да предлагат онлайн варианти за обучение и различни електронни платформи, които да бъдат в помощ на образователния процес. Съчетанието на тези фактори се отрази на поведението на потребители на библиотеките и на техните служители.

Резултатите от проучване, проведено с участници от Австрия, Гер­мания и Швейцария през април и май 2020 г., показват, че по време на криза се увеличава търсенето на надеждна информация и по-голяма част от пот­ребителите използват надеждни източници на информация. Последният извод, направен от авторите, е свързан с информационното претоварване, което са получили потребителите по време на пика на кризата, което от своя страна е довело до намаляване на търсенето на информация и ползването на медиите. [9]

В друго проучване се прави изследване на уеббазираното инфор­мационно търсещо поведение и дигиталната здравна компетентност на студенти в началото на пандемията [10]. Резултатите показват определени трудности при оценяване на получената информация по отношение на ней­ната надеждност, както и затруднения при разграничаване на тази ин­фор­мация дали е създадена с комерсиална цел.

В публикувано в края на 2020 г. изследване се проучва самооценката на информационните компетентности на студенти, което изследване пот­върждава факта, че повишаването на знанията за боравене с информация, предоставянето на онлайн услуги и ресурси се превърна в основна задача за библиотеките. Информационната грамотност в академичния свят има ключова роля за успеха на студентите [11].

Резултатите показват големи промени в информационното поведение на потребителите на библиотеките. Поради невъзможността те да бъдат посещавани, потребителите започват да използват много повече електронни документи, отколкото печатни. Трудностите, пред които се изправят пот­ребителите при търсене на информация, са свързани най-вече с проблеми с мрежовата връзка, недостига на знания за наличието на различни ин­фор­мационни източници, невъзможността да посещават библиотеката, липсата на достъп до необходимата информация, липса на устройства за електронно търсене, както и недостъпност на електронни ресурси. Това води до на­раст­ване на потребността от подходящи обучения и изготвянето на под­ходящи библиотечно-информационни инструменти в помощ на търсенето на ин­формация.

Проблемите, с които потребителите се сблъскаха при използване на биб­­лиотеките, осигуриха необходимият тласък за въвеждане на повече елект­ронни услуги и ресурси. Преминаха в режим на работа онлайн, която тенденция се запазва и до днес, макар че вече работният процес се завърна към нормалното си провеждане.

Chat GPT и библиотеките

Бързото навлизане на изкуствения интелект в ежедневието се случи внезапно, но с размерите на взрив. Започна да подчинява живота ни в края на 2022 г., но се превръща в основен източник на информация и инструмент за създаване на нова такава. Поставя нови предизвикателства пред биб­ли­оте­ките и поставя на изпитание техните възможности за адаптация много скоро след преживяната трансформация в начина им на работа, наложен по време на пандемията.

Chat GPT (Chat Generative Pre-Training Transformer) е софтуер, който позволява на потребителя да му задава въпроси, използвайки разговорен или естествен език. Пуснат е за ползване на 30 ноември 2022 г. от амери­канската компания OpenAI и почти веднага повдигна редица въпроси сред учени, журналисти и други, поради опасения, че е невъзможно да се раз­граничи написаното от хора от генерираното от него. Основната му цел „е да генерира човешки текст, който може да се използва за различни при­ложения, като чатботове, автоматизирано създаване на съдържание и езиков превод“. Към настоящия момент основен недостатък е, че Chat GPT поня­кога може да „халюцинира“, т.е. да отговарят с неточна или подвеждаща информация. [12]

Макар и сравнително скоро да се е появил като инструмент за предос­тавяне на информация на потребителите, започват да се появяват редица изследвания, в чийто обсег попадат възможностите на Chat GPT да предлага информационни ресурси и услуги и неговото влияние върху различни ас­пек­ти от дейността на научните библиотеки. Кристофър Кокс и Елиъс Цок [13] формулират набор от фактори, които имат отношение към работата на библиотеките. Правят опит да очертаят въздействието на изкуствения ин­телект върху тези фактори с оглед подобряване на услугите и ресурсите на библиотеките за задоволяване на потребностите на своите потребители.

Табл. 1. Влияние на изкуствения интелект върху основни елементи

от образователния и научния процес. Адаптирано по: Cox, Christopher &

Tzoc, Elias. (2023). Chat GPT: Implications for academic libraries. College &

Research Libraries News, 84, № 3: 99102. DOI:https://doi.org/10.5860/crln.84.3.99

Фактор Влияние на ИИ върху фактора
Откриване и търсене Chat GPT е алтернатива на традиционните тър­сачки. Научава информационните нужди и пред­по­читания и предоставя персонализирани, реле­вантни резултати на потребителите. Може да се предлага като допълнителен инструмент за тър­сене или да замени настоящите методи за търсене.
Изследване Chat GPT може да бъде свързан с инструменти за откриване на различни ресурси, може също да създава библиография от подходящи ресурси по зададена тема. Този инструмент може да се из­ползва като асистент при изследвания, за про­веждане на виртуални експерименти, анализиране на данни, писане и редактиране на текст и гене­риране на цитати.
Справка AI chatbots се използват от библиотеките, за да от­говорят на основни справочни въпроси и да на­со­чат към по-трудните към библиотекари. Chat GPT е просто разширение на тази текуща услуга. Биб­лиотекарите могат да помогнат на из­следо­ва­те­лите, като предоставят съвети за зада­ване на пра­вилните въпроси, за да получите най-добри ре­зултати. Неограниченият времеви достъп до този справочен инструмент е друго негово пре­димство.
Обучение Лекотата, с която Chat GPT може да отговаря на изследователски въпроси, може да промени начи­на, по който преподаваме. Научните библиотеки вече предоставят услуги и възможности за такъв вид обучения. Библиотекарите могат да помогнат на преподавателите при създаването на такива за­дачи. Chat GPT може също така да създава учеб­ни програми, примерни планове за уроци и текст.
Учебници Научните библиотеки са партньори в подкрепа на преподавателите в създаването на отворени об­ра­зователни ресурси. Учебниците днес могат да бъ­дат написани от Chat GPT за часове. Полученият текст се преглежда и редактира, за да се гарантира качеството на информацията.
Информационна и дигитална грамотност Инструменти като Chat GPT ще направят инфор­мационната грамотност и цифровата грамотност по-важна от всякога. Библиотекарите могат да по­могнат на преподавателите да обучават студентите на умения за критично мислене – да потвърждават фактите и оценяват качеството на получените от­говори, да направят обосновани предположения чрез критичен анализ на представеното.
Писане и създаване Може да създава чернова на текст, нови про­изведения на изкуството, текстове и музика, които могат да бъдат обработени и да послужат за раз­работване на оригинални творби.
Плагиатство Дискусиите са по отношение на авторското право при Chat GPT като съавтор на представените про­изведения и дефинирането на плагиатство на съз­дадения от него труд. Инструментът сам не може да поеме отговорност за съдържанието, което създава, или да даде съгласие за публикуване спо­ред условията на списанията. Библиотекарите мо­гат да работят с учители, изследователи и изда­тели, за да улеснят тези разговори и да се застъпят за насоки, които гарантират прозрачност и приз­наване на авторството.
Авторско право Дебатът е насочен към определяне на притежателя на авторските права върху продукт, създаден от AI. Основен фактор за присъждане на авторското право върху дадено произведение е то да бъде резултат от творческа дейност, която все още е при­­­съща само на човека. Библиотекарите, като екс­перти по авторско право, могат да предоставят на преподавателите най-нова информация и на­соки в тази бързоразвиваща се материя.
Производителност AI инструментите могат да помогнат на биб­лиоте­карите да увеличат максимално своята произво­дителност чрез възможностите, които предлагат – събиране на информация, подаване на отговори, съз­даване на съдържание.
Справедливост и включване AI инструментите могат да бъдат предубедени въз основа на предубежденията на своите създатели или точността на техните източници на данни. Биб­­лиотекарите могат да насърчават своите пот­ребители да са наясно с пристрастията, които мо­гат да се появят в отговорите на Chat GPT.

Chat GPT може да се използва за автоматизиране на определени за­дачи, което може да осигури възможност библиотечният персонал да се съсредоточи върху персонализирано взаимодействие с потребителите, за да им предоставя по-бързо и по-ефективно обслужване. Мали и Дешмук [14] очертават кръга от тези задачи: виртуални справочни услуги; търсене в каталог; персонализирани препоръки за четене; разработване на колекция; езиков превод; препоръки за книги; интерактивни уроци; Chatbot за често задавани въпроси; съвети за читателя; осигуряване на достъпност на пот­ребители с увреждания; езиково обучение; системи за препоръчване; по­пуляризиране на библиотечни програми; обхват и ангажираност в со­ци­ал­ните медии.

Наборът от услуги и ресурси ще се увеличава с подобряване ка­чест­вото на предлаганата от този инструмент информация. Внедряването му в библиотеките тепърва ще осигурява обратна връзка как изкуственият ин­телект може да се имплементира и пригоди за работа с потребители. Ос­новната функция на библиотеките в този етап на преход към новия модел на обслужване, ще бъде насочена към обучение на потребителите за съз­даване на критично мислене, предпазливост по отношение на предос­тавяната информация, както и насърчаване на личния интелектуален труд.

Заключение

Комуникацията потребител-информация изминава дълъг път в своето развитие. В исторически план се наблюдава първоначално залагане на опи­санието на този процес при предаване на информацията и достигането ѝ до потребителя през каналите за информация, без да се обръща внимание на са­мото съдържание на текстовото съобщение.

Обект на изследване в тази комуникационна двойка се поставя през 80-те години на 20. век, когато значение придобива съдържанието на до­ку­мента, съдържанието на информацията, която се предава. Следващият етап от тази еволюционна стъпка е обръщането към потребителя и опре­делянето на неговото взаимодействие с информацията. Това взаимо­дейст­вие се оп­ределя от редица фактори, които го съпътстват като среда на пот­ребителя, знания на потребителя за работа в информационната среда, ра­бота с ин­фор­мационни източници, проблеми и бариери при обработ­ва­нето на полу­че­ната информация. Изследванията са насочени към поведението на потре­би­теля при работата му в библиотеката – с нейните ресурси и услуги. Из­граж­дат се модели за информационно поведение, които до подпомогнат пот­­ре­бителите в тяхната комуникация с информацията, като се отделя съ­щест­вено внимание на целта на конкретната задача.

Днес библиотеките се учат да работят в напълно нова за тях среда, която е нова за всички, тъй като навлизането на изкуствения интелект успя да завладее света за няколко месеца. Свидетели сме на информационна ре­волюция, която ги поставя пред нови предизвикателства и към която трябва да адаптират своите ресурси и услуги. Библиотеките са институцията, която притежава необходимите инструменти, които да използва при обучението на потребителите за работа в тази нова среда.

За един сравнително кратък период от около 70 години комуникацията пот­ребител-информация преминава през периодите на техническото опос­ред­стване, на поведенческите модели, за да навлезе в етапа на работа в из­цяло нова информационна среда.

Цитирани източници

[1] Shannon, C.E. (July, October 1948). A Mathematical Theory of Information. The Bell System Technical Journal, 27, 379–423, 623–656.

[2] Wilson, T. D. (1999). Models in information behaviour research. Journal of Docu­mentation, 55, № 3: 249–270.

[3] Койчева, Е. (2013). Ролята на информационния посредник в научна библиотека при осъществяване на иновативните функции на онлайн справочно-инфор­ма­ци­онното обслужване. Библиотека,  № 2–3: 43. [Kojcheva, E. (2013). Roljata na in­­formacionnija posrednik v nauchna biblioteka pri osashtestvjavane na inovativnite funkcii na onlajn spravochno-informacionnoto obsluzhvane. Biblioteka,  № 2–3: 43.]

[4] Case, D. O. (2012). Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs and Behavior. (3rd ed.). UK: Emerald Group Publishing.

[5] Chatterdjee, A. (2017). Elements of Information Organization and Dissemination. Oxford: Chandos Publishing.

[6] Dervin, B. (1991). Comparative Theory Reconceptualized: from entities and states to processes and dynamics. Communication Theory, 1, № 1: 59–92.

[7] Wilson, T. D. (1999). Models in information behaviour research. Journal of Docu­mentation, 55, № 3: 249–270.

[8] Ellis, D. (1989). A Behavioural Model for Information Retrieval System Design. Journal of Information Science, 15, №4/5: 237–247.

[9] Dreisiebner, S., März, S. & Mandl, T. (2022). Information behavior during the Covid-19 crisis in German-speaking countries, Journal of Documentation, 78, No. 7: 160–175. DOI: https://doi.org/10.1108/JD-12-2020-0217.

[10] Dadaczynski, K., Okan, O., Messer, M., Leung, A. Y. M., Rosario, R., Darlington, E., & Rathmann, K. (2021). Digital Health Literacy and Web-Based Information-Seeking Bahaviors of University Students in Germany During the COVID-19 Pandemic: Cross-sectional Survey Study. Journal of Medical Internet Research, 23, Issue 1: 1–17. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03114300/document. Retrieved on 18.06.2023.

[11] Prihandoko, L. A. (2020) Self-Assessment on Information Literacy Competency of Students in Indonesia-Papua New Guinea Border Area During the COVID-19 Epidemic. ICOPE 2020. https://eprints.eudl.eu/id/eprint/2626/1/eai.16-10-2020. 2305235.pdf. Retrieved on 16.06.2023.

[12] Gregersen, E. (2023, June 10). ChatGPT. Encyclopedia Britannica. https://www. britannica.com/technology/ChatGPT. Retrieved on 18.06.2023.

[13] Cox, Ch., & Tzoc, E. (2023 March). ChatGPT: Implications for academic li­braries. College & Research Libraries News, 84, № 3: 99–102. DOI: https:// doi.org/10.5860/crln.84.3.99.

[14] Mali, Tanaij S. & Deshmukh, Rahul K. (2023). Use of Chat GPT in library services. International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT). 11, № 4: 264–266.  DOI: http://doi.one/10.1729/Journal.33816.

 

Библиография

Койчева, Е. (2013). Ролята на информационния посредник в научна библиотека при осъществяване на иновативните функции на онлайн справочно-инфор­ма­ционното обслужване. Библиотека,  № 2–3: 39–50. [Kojcheva, E. (2013). Ro­ljata na informacionnija posrednik v nauchna biblioteka pri osashtestvjavane na ino­­vativnite funkcii na onlajn spravochno-informacionnoto obsluzhvane. Bibli­oteka, № 2–3: 39–50.]

Case, D. O. (2012). Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs and Behavior. (3rd ed.). UK: Emerald Group Publishing.

Chatterdjee, A. (2017). Elements of Information Organization and Dissemination. Oxford: Chandos Publishing.

Cox, Ch., & Tzoc, E. (2023 March). ChatGPT: Implications for academic libraries. College & Research Libraries News, 84, № 3: 99–102. DOI: https://doi.org/10.5860/ crln.84.3.99.

Dadaczynski, K., Okan, O., Messer, M., Leung, A. Y. M., Rosario, R., Darlington, E., & Rathmann, K. (2021). Digital Health Literacy and Web-Based Information-Seeking Bahaviors of University Students in Germany During the COVID-19 Pandemic: Cross-sectional Survey Study. Journal of Medical Internet Re­search, 23, Issue 1: 1–17. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03114300/document. Retrieved on 16.06.2023.

Dervin, B. (1991). Comparative Theory Reconceptualized: from entities and states to processes and dynamics. Communication Theory, 1, № 1: 59–92.

Dreisiebner, S., März, S. & Mandl, T. (2022). Information behavior during the Covid-19 crisis in German-speaking countries, Journal of Documentation, 78, No. 7: 160–175. DOI: https://doi.org/10.1108/JD-12-2020-0217.

Ellis, D. (1989). A Behavioural Model for Information Retrieval System Design. Journal of Information Science, 15, №4/5: 237–247.

Gregersen, E. (2023, June 10). ChatGPT. Encyclopedia Britannica. https://www. britannica.com/technology/ChatGPT. Retrieved on 16.06.2023.

Mali, Tanaij S. & Deshmukh, Rahul K. (2023). Use of Chat GPT in library services. International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT). 11, № 4: 264–266. DOI: http://doi.one/10.1729/Journal.33816.

Prihandoko, L. A. (2020) Self-Assessment on Information Literacy Competency of Students in Indonesia-Papua New Guinea Border Area During the COVID-19 Epidemic. ICOPE 2020. https://eprints.eudl.eu/id/eprint/2626/1/eai.16-10-2020. 2305235.pdf. Retrieved on 16.06.2023.

Shannon, C.E. (July, October 1948). A Mathematical Theory of Information. The Bell System Technical Journal, 27, 379–423, 623–656.

Wilson, T. D. (1999). Models in information behaviour research. Journal of Docu­mentation, 55, № 3: 249–270.

Ръкописът е изпратен на 18.06.2023 г.

Рецензиране от двама независими рецензенти: от 19.06.2023 до 25.06.2023 г.

Приемане за публикуване: 26.06.2023 г.

Manuscript was submitted: 18.06.2023.

Double Blind Peer Reviews: from 19.06.2023 till 25.06.2023.

Accepted: 26.06.2023.

Брой 56 на сп. „Реторика и комуникации“, юли 2023 г. се издава с финансовата по­мощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

Issue 56 of the Rhetoric and Communications Journal (July 2023) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72 of December 16, 2022.