Конференция на SIETAR

На 18 май 2012 г. в зала 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе годишната конференция на SIETAR – България (http://sietarbulgaria.org/).

Замисълът на конференцията е да се представят изследвания, рефлексии, интерпретации върху:

  • Интеркултурните измерения на социалните практики в образованието, бизнеса, политиката, обществения живот, медиите, здравеопазването, социалната сфера;
  • Интеркултурните аспекти на диалога в отношенията между държавите, нациите и националностите, обществата, етносите, половете;
  • Диалога на субкултурите;
  • Посредници и посредничество в междукултурните взаимоотношения;
  • Медии и качество на диалога;
  • Интеркултурността в огледалото на социалните нагласи  и обществената чувствителност;
  • Формиране и развитие на междукултурни компетентности.

Членовете на SIETAR – България, заедно с колеги и приятели, проведоха дискусия за бъдещето на интеркултурализма в България.

Електронното научно списание „Реторика и комуникации” е медиен партньор на събитието.

Публикуваме част от изнесените пред конференцията доклади в специален брой – 6 по ред на списанието „Реторика и комуникации”.

Редактори на броя и членове на редакционната колегия на сп. „Реторика и комуникации”:

Проф. дсн Цветан Давидков

Доц. д-р Янка Тоцева

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>